نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون سنجش ناکارآمدی عملکردهای اجرایی مقایسه کارکردهای اجرایی شناختی مغز در نابینایان و همتایان بینا [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 217-221]
 • آزمون عینی ساختاردار بالینی مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • آگاهی تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 33-37]
 • آموزش الکترونیکی مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • آنتی توکسین تولید آنتی توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 51-56]

ا

 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 131-135]
 • ازدست‌رفته و ترمیم شده» مقایسه شاخص‌های دندان و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 12-6ساله [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 137-142]
 • استئوپروز عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]
 • استئوپنی عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]
 • استاندارد مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 223-228]
 • استرس عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]
 • اصول نگارش مقاله ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 75-79]
 • اضطراب عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]
 • اعتماد سازمانی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 93-99]
 • افسردگی عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]
 • الگو طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 117-122]

ب

 • باران تاثیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر بقای پِرمِترین در یونیفرم های نظامی آغشته [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 57-63]
 • بحران میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 19-22]
 • بحران ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388 [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 167-171]
 • بحران ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 197-202]
 • بیماران بستری میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 101-105]
 • بیمارستان ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388 [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 167-171]
 • بیمارستان ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 197-202]
 • بیمارستان مرزی میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 19-22]
 • بیماری مزمن مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 7-12]

پ

 • پاتولوژی مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 191-195]
 • پارامترهای همودینامیک تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 111-115]
 • پرستار ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 23-26]
 • پرمترین تاثیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر بقای پِرمِترین در یونیفرم های نظامی آغشته [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 57-63]
 • پیشگیری تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 33-37]

ت

 • تحلیل مسیر عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 93-99]
 • تعهد سازمانی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 23-26]
 • تعهد سازمانی رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 65-70]
 • تعهد سازمانی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 93-99]
 • تمرینات فیزیکی همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 89-92]
 • تنش گرمایی تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 111-115]
 • توان فیزیکی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 123-130]
 • توسعه طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 117-122]
 • توکسین بوتولینوم تیپ E تولید آنتی توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 51-56]
 • تیراندازی با تپانچه انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 185-190]
 • تیم بهداشتی- درمانی رضایت‌مندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی- درمانی در زمینه رعایت مفاد منشور حقوق بیمار [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 143-148]

ج

 • جریان هوا تاثیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر بقای پِرمِترین در یونیفرم های نظامی آغشته [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 57-63]

چ

 • چشم مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 191-195]

ح

 • حادثه کاربرد علایم هشداردهنده در کنترل نرخ رفتارهای ناایمن [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 39-44]
 • حرکت درمانی مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]
 • حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 173-178]
 • حوادث زیستی مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]

خ

 • خدمات بیمارستانی میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 101-105]

د

 • دامغان اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 131-135]
 • دانشجوی پزشکی ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 75-79]
 • درمان شناختی- رفتاری مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 173-178]
 • دوربینی فراوانی اختلالات بینایی در مراجعان به کمیسیون معافیت پزشکی بیمارستان علوی اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 235-240]

ر

 • راهنمای انجمن پزشکی آمریکا مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 13-18]
 • رضایت شغلی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 93-99]
 • رفتار شهروندی سازمانی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 93-99]
 • روش تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 107-110]
 • ریزش سلول اپی تلیال تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • ریه اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 27-31]

ز

 • زنان یائسه عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]

ژ

 • ژنتیک قومیتی هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 161-165]

س

 • سالمونلا تایفی میزان صحت گزارشات آزمایشگاهی مربوط به تب تیفوئید [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 149-152]
 • سالمونلای غیرتیفوئیدی میزان صحت گزارشات آزمایشگاهی مربوط به تب تیفوئید [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 149-152]
 • سخنرانی مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • سربازان وظیفه عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 45-49]
 • سطح هدایت الکتریکی پوست انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 185-190]
 • سندروم گیرافتادگی شانه مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]
 • سوء مصرف مواد تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 33-37]

ش

 • شاخص تنش فیزیولوژیک تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 111-115]
 • شاخص های عملکردی مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 223-228]

ع

 • عضلات روتاتور کاف مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]
 • علایم ایمنی کاربرد علایم هشداردهنده در کنترل نرخ رفتارهای ناایمن [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 39-44]
 • عوامل جمعیت شناختی عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]
 • عوامل خطر عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]
 • عوامل زیستی لزوم اصلاح ماهوی کنوانسیون‌های منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی با تاکید بر کنوانسیون خلع سلاح زیستی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 179-184]
 • عیب انکساری فراوانی اختلالات بینایی در مراجعان به کمیسیون معافیت پزشکی بیمارستان علوی اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 235-240]

ف

 • فرهنگ سازمانی رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 65-70]
 • فعال سازی انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 185-190]
 • فعالیت الکتریکی پوست انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 185-190]
 • فعالیت ورزشی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 123-130]

ک

 • کارکردهای اجرایی شناختی مقایسه کارکردهای اجرایی شناختی مغز در نابینایان و همتایان بینا [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 217-221]
 • کارکنان نظامی مقایسه شاخص‌های دندان و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 12-6ساله [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 137-142]
 • کلیدواژه ها: آسیب همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 89-92]
 • کلیدواژه ها: آغشته سازی تاثیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر بقای پِرمِترین در یونیفرم های نظامی آغشته [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 57-63]
 • کلیدواژه ها: آمادگی میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 19-22]
 • کلیدواژه ها: آمادگی ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388 [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 167-171]
 • کلیدواژه‌ها: آموزش بهداشت تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 123-130]
 • کلیدواژه ها: اختلال استرس پس از ضربه مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 173-178]
 • کلیدواژه ها: اختلال استرس پس از ضربه نیابی میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 153-159]
 • کلیدواژه ها: اختلال بینایی فراوانی اختلالات بینایی در مراجعان به کمیسیون معافیت پزشکی بیمارستان علوی اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 235-240]
 • کلیدواژه ها: ارزیابی ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 197-202]
 • کلیدواژه ها: انگیختگی انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 185-190]
 • کلیدواژه ها: ایمنی کاربرد علایم هشداردهنده در کنترل نرخ رفتارهای ناایمن [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 39-44]
 • کلیدواژه ها: بازنگری لزوم اصلاح ماهوی کنوانسیون‌های منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی با تاکید بر کنوانسیون خلع سلاح زیستی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 179-184]
 • کلیدواژه ها: بیمارستان مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 223-228]
 • کلیدواژه ها: پایان نامه ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 75-79]
 • کلیدواژه ها: پوشش ضدشیمیایی تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 111-115]
 • کلیدواژه ها: تب تیفوئید میزان صحت گزارشات آزمایشگاهی مربوط به تب تیفوئید [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 149-152]
 • کلیدواژه ها: تراکم استخوان عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 1-6]
 • کلیدواژه ها: جانبازان قطع عضو ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 229-234]
 • کلیدواژه ها: رضایت شغلی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 23-26]
 • کلیدواژه ها: رضایت شغلی عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 45-49]
 • کلیدواژه ها: رضایت مندی میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 101-105]
 • کلیدواژه ها: رضایت‌مندی بیماران رضایت‌مندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی- درمانی در زمینه رعایت مفاد منشور حقوق بیمار [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 143-148]
 • کلیدواژه ها: ژنوم میتوکندری هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 161-165]
 • کلیدواژه ها: سبک رهبری رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 65-70]
 • کلیدواژه ها: سرباز عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 211-216]
 • کلیدواژه ها: سربازان تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 33-37]
 • کلیدواژه ها: سولفورموستارد اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 27-31]
 • کلیدواژه ها: سولفورموستارد تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • کلیدواژه ها: عدالت سازمانی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 93-99]
 • کلیدواژه ها: کلستریدیوم بوتولینوم تولید آنتی توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 51-56]
 • کلیدواژه‌‎ها: کودکان 6-12ساله مقایسه شاخص‌های دندان و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 12-6ساله [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 137-142]
 • کلیدواژه‌ها: گاز خردل مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 191-195]
 • کلیدواژه ها: لیشمانیوز جلدی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 131-135]
 • کلیدواژه ها: مرکز درمانی عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 107-110]
 • کلیدواژه ها: مصدومان شیمیایی مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 7-12]
 • کلیدواژه ها: مکانوتراپی مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]
 • کلیدواژه ها: منابع انسانی طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 117-122]
 • کلیدواژه ها: مهارت های بالینی مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 71-74]
 • کلیدواژه ها: نابینا مقایسه کارکردهای اجرایی شناختی مغز در نابینایان و همتایان بینا [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 217-221]
 • کلیدواژه ها: نقص عضو دایم مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 13-18]
 • کمیسیون عالی پزشکی مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 13-18]
 • کمیسیون معافیت پزشکی فراوانی اختلالات بینایی در مراجعان به کمیسیون معافیت پزشکی بیمارستان علوی اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 235-240]
 • کنوانسیون 1972 خلع سلاح زیستی لزوم اصلاح ماهوی کنوانسیون‌های منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی با تاکید بر کنوانسیون خلع سلاح زیستی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 179-184]
 • کیفیت زندگی مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 7-12]

گ

 • گذشت زمان تاثیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر بقای پِرمِترین در یونیفرم های نظامی آغشته [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 57-63]

م

 • ماساژ درمانی مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]
 • ماکروفاژ اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 27-31]
 • مخاصمات مسلحانه لزوم اصلاح ماهوی کنوانسیون‌های منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی با تاکید بر کنوانسیون خلع سلاح زیستی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 179-184]
 • مدل مرحله‌ای تغییر رفتار تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 123-130]
 • مدیران طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 117-122]
 • مدیریت ریسک ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 197-202]
 • مصدومان شیمیایی میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 153-159]
 • مطالعه کیفی مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 7-12]
 • معاینات بالینی ارتوپدی ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 229-234]
 • معاینات بالینی توان بخشی ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 229-234]
 • مناطق عملیاتی عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 107-110]
 • منشور حقوق بیمار رضایت‌مندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی- درمانی در زمینه رعایت مفاد منشور حقوق بیمار [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 143-148]
 • موش صحرایی نر اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 27-31]

ن

 • نزدیک بینی فراوانی اختلالات بینایی در مراجعان به کمیسیون معافیت پزشکی بیمارستان علوی اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 235-240]
 • نظام سلامت طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 117-122]
 • نکروز لوله ادراری تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی [دوره 12، شماره 4، 1389، صفحه 203-209]
 • نگرش تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 33-37]
 • نیروهای نظامی همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 89-92]
 • نیروی نظامی رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 65-70]

و

 • والیبالیست مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 81-88]
 • ویژگی های شخصیتی عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی نیروهای نظامی [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 45-49]

ه

 • هاپلوتیپ هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم [دوره 12، شماره 3، 1389، صفحه 161-165]
 • هگزامتیلن تترآمین اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد [دوره 12، شماره 1، 1389، صفحه 27-31]
 • همه گیری شناسی همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 89-92]

ی

 • یونیفرم های نظامی تاثیر جریان هوا، باران و گذشت زمان بر بقای پِرمِترین در یونیفرم های نظامی آغشته [دوره 12، شماره 2، 1389، صفحه 57-63]