نشریه برتر سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی باقرالعلوم (ع)

مجله طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به عنوان مجله برتر در سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی باقرالعلوم (ع) انتخاب گردید.