هزینه انتشار مقاله

مراحل ارسال و داوری مقالات در مجله طب نظامی رایگان بوده و در صورت پذیرش مقاله، لازم است تا هزینه انتشار توسط نویسندگان تامین گردد و مراحل بعدی انتشار مقاله انجام شود. این هزینه برای انواع مقالات پژوهشی اصیل و مروری معادل یک میلیون و دویست هزار تومان (۰۰،۰۰۰۲،۱) می باشد. نویسنده مسئول می بایست رسید واریز هزینه را در سایت مجله بارگذاری و نیز به ایمیل مجله (milmedjournal@gmail.com) ارسال نماید.

 

شماره کارت: 

۵۸۹۲-۱۰۷۰-۴۴۱۶-۰۰۴۵

شماره شبا جهت پرداخت هزینه: (بانک سپه)

IR۳۹۰۱۵۰۰۰۰۱۸۱۴۶۳۱۱۵۰۵۰۵۰۱