دوماهنامه علمی-‌پژوهشی طب نظامی

 (ISSN: ۱۷۳۵-۱۵۳۷ و e-ISSN: ۱۷۳۵-۷۶۶۷)

 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه ­الله (عج) 

 

دارای رتبه علمی-‌پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

 
از آگوست ۲۰۱۱ در Scopus نمایه شده و همچنین در NLM Catalog قابل رویت است.

درج کد اخلاق در مقالات
پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن کد اخلاق برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را ارائه نمایند. بدیهی است که بدون ارائه این کد طی نمودن فرایند داوری تاپذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود. 
 
شناسه ORCID
بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، مجله طب نظامی، شناسه ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

 


شماره جاری: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 126، خرداد و تیر 1403، صفحه 2214-2287 

تاثیر آموزش چندرسانه‌ای بر نگرش پرستاران نظامی در تریاژ مصدومین شیمیایی

صفحه 2269-2276

10.30491/jmm.2024.1006620.1138

فاطمه تیموری؛ سیده رقیه سیدی؛ امیرحسین حسین پیشگویی؛ ریحانه سیدی


ارزیابی پراکنش جغرافیایی و احتمال استقرار گونه های سوسری ‌در انبارهای شش استان خرماخیز ایران

صفحه 2277-2287

10.30491/jmm.2024.1006643.1156

مریم جلیلی مقدم؛ جاماسب نوزری؛ مسعود لطیفیان؛ سید پژمان شیرمردی؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها