دوماهنامه علمی-‌پژوهشی طب نظامی

 (ISSN: ۱۷۳۵-۱۵۳۷ و e-ISSN: ۱۷۳۵-۷۶۶۷)

 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه ­الله (عج) 

 

دارای رتبه علمی-‌پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

 
از آگوست ۲۰۱۱ در Scopus نمایه شده و همچنین در NLM Catalog قابل رویت است.

درج کد اخلاق در مقالات
پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن کد اخلاق برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را ارائه نمایند. بدیهی است که بدون ارائه این کد طی نمودن فرایند داوری تاپذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود. 
 
شناسه ORCID
بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، مجله طب نظامی، شناسه ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

 


شماره جاری: دوره 25، شماره 5 - شماره پیاپی 123، آذر و دی 1402، صفحه 1983-2055 

پژوهشی اصیل

بررسی ناتوانی عملکردی، پریشانی روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی دیسک کمر

صفحه 1996-2005

10.30491/jmm.2023.1006415.1014

مهدی محمودخانی؛ زینب مرادی؛ یاسر اسمعیل لو؛ مهدی تیموری؛ دنیا شیبانی طهرانی


چالش های مدیریت تریاژ بیولوژیک در پاندمی کووید-۱۹: موانع و راهکارها

صفحه 2006-2015

10.30491/jmm.2023.1006423.1019

احمد خنچه؛ روح الله زابلی؛ محمد نیک پور اقدم؛ محمد جواد بهزادنیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان