دوماهنامه علمی-‌پژوهشی طب نظامی

 (ISSN: ۱۷۳۵-۱۵۳۷ و e-ISSN: ۱۷۳۵-۷۶۶۷)

 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه ­الله (عج) 

 

دارای رتبه علمی-‌پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

 
از آگوست ۲۰۱۱ در Scopus نمایه شده و همچنین در NLM Catalog قابل رویت است.

درج کد اخلاق در مقالات
پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن کد اخلاق برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را ارائه نمایند. بدیهی است که بدون ارائه این کد طی نمودن فرایند داوری تاپذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود. 
 
شناسه ORCID
بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، مجله طب نظامی، شناسه ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

 


شماره جاری: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 125، فروردین و اردیبهشت 1403 

نامه به سردبیر

کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم سلامت نظامی

صفحه 2139-2140

10.30491/jmm.2024.1006596.1126

محمد کریم بهادری؛ احسان تیمورزاده


بررسی ارتباط تزریق واکسن ب ث ژ با فراوانی و شدت بیماری کووید-19

صفحه 2205-2213

10.30491/jmm.2024.1006631.1145

سمیه آزرمی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ یزدان احمدی؛ علی مرادی؛ فائضه بنی یعقوبی؛ سعید نظری؛ مریم شعبانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها