دوماهنامه علمی-‌پژوهشی طب نظامی

 (ISSN: ۱۷۳۵-۱۵۳۷ و e-ISSN: ۱۷۳۵-۷۶۶۷)

 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه ­الله (عج) 

 

دارای رتبه علمی-‌پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

 
از آگوست ۲۰۱۱ در Scopus نمایه شده و همچنین در NLM Catalog قابل رویت است.

درج کد اخلاق در مقالات
پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن کد اخلاق برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را ارائه نمایند. بدیهی است که بدون ارائه این کد طی نمودن فرایند داوری تاپذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود. 
 
شناسه ORCID
بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، مجله طب نظامی، شناسه ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

 


شماره جاری: دوره 25، شماره 6 - شماره پیاپی 124، بهمن و اسفند 1402 

نامه به سردبیر

آموزش پرستار مراقبت های ویژه تنفسی در مراکز بدون درمانگر تنفسی دوره دیده: جبرانی بر کمبود تخت های مراقبت های ویژه

صفحه 2056-2057

10.30491/jmm.2024.1006626.1143

ملیحه سلیمی بنی؛ Vinciya Pandian؛ امیر واحدیان عظیمی؛ سید طیب مرادیان وفایی؛ علی بهرامی فر


مروری

نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سلامت از راه دور در بیوتروریسم: مطالعه مروری نظام‌مند

صفحه 2061-2072

10.30491/jmm.2023.1006535.1085

معراج مرادبیگی؛ فاطمه محمدی؛ فهیمه صولت؛ عرفان اسماعیلی؛ گلی ارجی؛ میثم رحمانی


تعیین شاخص حجم کار و برآورد تعداد سرمایه انسانی در نظام سلامت: مطالعه مروری روایتی

صفحه 2073-2096

10.30491/jmm.2023.1006464.1048

محمد محمدیان؛ علیرضا حسینی؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی؛ منصور بابایی؛ رضا قرایی


پژوهشی اصیل

مطالعات دزیمتری و طراحی حفاظ پرتوهای یونیزان ناشی از تصویربرداری سلول های سرطانی پستان

صفحه 2097-2109

10.30491/jmm.2023.1006422.1018

علی اصغر حیات داودی؛ مهدی عشقی یارعزیز؛ منصور عسگری؛ جواد کریمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان