راهنمای نویسندگان

به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به مجله علمی پژوهشی طب نظامی باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند. در غیر این صورت مقاله بررسی نخواهد شد.

شرایط اصلی و اصول کلی

 1. زبان مجله طب نظامی فارسی به همراه چکیده انگلیسی می باشد.
 2. از آنجا که مقالات منحصراً به ­صورت الکترونیکی و از طریق سایت اختصاصی مجله طب نظامی پذیرفته می­ شوند، نویسندگان محترم باید ابتدا به­ عنوان کاربر در پایگاه ثبت نام نمایند. برای ارسال مقاله و پیگیری آن به آدرس https://militarymedj.bmsu.ac.ir مراجعه فرمایید.
 3. نویسنده مسئول (نویسنده رابط- Corresponding Author) مسئولیت محتوای مقاله و سابمیت آن را به مجله، عهده دار است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله بوده و از ارسال مقاله به این مجله مطلع هستند. نویسنده مسئول بعنوان فرستنده مقاله به عنوان رابط کلیه امور مجله در مورد مقاله در نظر گرفته می شود و کلیه مکاتبات و اطلاع رسانی های بعدی با وی صورت می گیرد. همچنین نویسندگان با ارسال مقاله به مجله طب نظامی اعلام می کنند که مقاله قبلاً یا همزمان به هیچ زبان دیگری و به هیچ مجله دیگری ارسال نشده و به چاپ نرسیده است. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به صورت مادام از نشر مطلب در مجله و مجلات تحت پوشش ناشر محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح دید سردبیر حذف خواهد شد.
 4. مقاله ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده(گان) باشد؛ مقالات ترجمه ای پذیرفته نمی‌شوند.
 5. مقالات "مروری" از اشخاص مجرب، با بصیرت کامل از موضوعی خاص، دارای ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده خود پذیرفته می شود.
 6. از خواستنادی های نامتعارف در مقالات ارسالی خود به مجله طب نظامی پرهیز نمایید.
 7. اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.
 8. بخش تضاد منافع بایستی تکمیل شود.
 9. با توجه به بند ۷ ماده ۴ اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی تمامی مطالعات کارازمایی بالینی در صورتی در نشریه قابل چاپ است که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کار آزمایی بالینی ایران (IRCT) به نشانی www.irct.ir ثبت شده باشد. همچنین در صورتی که انجام مطالعه نیازمند مجوز خاصی بوده، باید در این قسمت ذکر شود.
 10. اصول اخلاق در انجام پژوهش رعایت گردد.
 11. درج کد اخلاق برای همه مقالات الزامی می باشد. لطفا کد اخلاق را در قسمت ملاحظات اخلاقی درج نمایید. تاکید میشود که درج کد اخلاق در مقالات الزامی و اجباری می باشد.
 12. موارد اخلاق پزشکی در تحقیق و نشر بطور کامل رعایت شود.
 13. به گمنام ماندن بیمار و حفظ اسرار پزشکی آنان در مقاله عمل نموده و هرگونه نشانه ای که بتوان با آن هویت بیمار را شناخت حذف گردد.
 14. مقالات ارسالی در ابتدا توسط شورای سردبیری به صورت کلی بررسی می‌گردد و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب می‌شوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد.
 15. نویسنده به مدت حداکثر ۲ هفته وقت خواهد داشت نسخه اصلاح شده را ارسال نماید که مجدداً جهت داوری فرستاده شود.
 16. مقالاتی که برای چاپ آماده شده‌اند، بعد از دریافت هزینه چاپ مقاله، گالی پروف مقاله برای تایید نهایی، طی ایمیلی به نویسنده ارجاع می شود. صحت و سقم و مسئولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده(گان) است. اعمال تغییر بعد از تایید نسخه نهایی قابل قبول نمی‌باشد.
 17. مجله طب نظامی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را در هر مرحله ای از فرایند، برای خود محفوظ می دارد. هیات تحریریه در انجام اصلاحات (با تایید مؤلف) آزاد است.
 18. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور است.
 19. از نویسندگان محترم برای چاپ و انتشار مقاله هزینه انتشار دریافت می شود و کلیه حقوق قانونی آن منحصراً در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه­ الله(عج) است.
 20. اگر در متن به نام نویسنده خارجی اشاره گردید، نام نویسنده خارجی بصورت انگلیسی در متن و مطابق با شماره رفرنس آورده شود.
 21. همه پانویس ها در همه جای مقاله حذف شود و فقط در صورت الزام عبارت لاتین مورد نظر در داخل پرانتز در همانجا بیاید.
 22. واژه و یا ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻼئم اﺧﺘﺼﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
 23. مجله طب نظامی مقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review)، سیستماتیک (Systematic) و متاآنالیز (Meta-analysis)، نامه به سردبیر (Letter to editor)، گزارش مورد (Case Report) و مقاله کوتاه (Short communication) مرتبط با اهداف مجله طب نظامی را در قالب رسمی، منتشر می کند.
 24. چاپ و انتشار مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع "مجله علمی- پژوهشی طب نظامی" بلامانع است.
 25. ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده مادی و معنوی از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮیه ﺑﺪون اجازه کتبی از سردبیر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 26. استفاده عمومی از مجله در پایگاه های الکترونیکی مختلف بر اساس نظر صاحب امتیاز مجله تا اطلاع ثانوی به صورت رایگان است.
 27. همه منابع در انتهای مقاله فقط به زبان انگلیسی باشد. همچنین منابع را به سبک ونکور تدوین کرده و هنگام سابمیت مقاله در بخش مربوط به آن، جای گذاری نمایید. لازم به توضیح است درج شناسه اختصاصی DOI برای هریک از منابع الزامی می باشد.
 28. رفرنس نویسی بر اساس الگوی ونکوور می باشد. 

نام نویسندگان (اگر بیش از ۶ نویسنده باشد پس از آن et al)، عنوان مقاله، نام کامل مجله، سال، دوره، شماره، صفحات و doi.
ارجاع به مقالات  انگلیسی:
Freburger JK, Holmes GM, Agans RP, Jackman AM, Darter JD, Wallace AS, et al. The rising prevalence of chronic low back pain. Archives of Internal Medicine. ۲۰۰۹;۱۶۹(۳):۲۵۱-۸. doi:۱۰.۱۰۰۱/ archinternmed.۲۰۰۸.۵۴۳
ارجاع به مقالات فارسی:
Amini A, Shirvani H, Bazgir B. Effect of Rhythmic Neural, Musculoskeletal Exercises on Sleep Quality in Armed Forces Retirement. Journal of Military Medicine. ۲۰۲۱;۲۳(۱):۱۰-۲۶. [In Persian] doi:۱۰.۳۰۴۹۱/JMM.۲۳.۱.۱۰
ارجاع به وبسایت:
World Health Organization. Coronavirus disease ۲۰۱۹ (COVID-۱۹): Situation Report-۱۷۴. Available from: https://
www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situationreports/۲۰۲۰۰۷۱۳-covid-۱۹-sitrep۱۷۵.pdf?sfvrsn=d۶acef۲۵_۲. [accessed ۱۳ July ۲۰۲۰].
 

انواع مقالات مورد پذیرش در مجله طب نظامی

۱. مقالات اصیل(Original Article) : که در اولویت چاپ در مجله طب نظامی است و شامل حداکثر ۳۵۰۰ کلمه و حداکثر ۸ تصویر/جدول می­باشد. در مقاله اصلی بایستی حداکثر به ۳۰ منبع ارجاع داده شود.
در همه انواع مقالات؛ تعداد کلمات شامل متن اصلی مقاله است. لذا عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده فارسی و انگلیسی، نمودارها، جداول، شکل ها، منابع، بخش تقدیر و تشکر و تضاد منافع را شامل نمی شود.
۲. مقالات مروری(Review Article) : در این نوع مقالات بایستی نویسنده احاطه کامل بر موضوع مقاله داشته باشد و ضروری است که شامل حداکثر ۵۰۰۰ کلمه است. حداقل به ۳۰ منبع ارجاع داده می­شود که در این بین بایستی حداقل سه منبع از فعالیت­های پژوهشی خود نویسنده پیرامون موضوع مقاله باشد. مقالات مروری به مروری روایتی (Narrative)، سیستماتیک، متا آنالیز تقسیم بندی می شوند.
 ۳.  گزارش‌ موردی(Case Report) : مورد گزارش شده از موارد پزشکی نادری باشد که شناخت و نگاه تازه‌ای در زمینه علائم، روش‌های تشخیصی یا درمانی و گزارش موارد نادر طبیعی و غیرطبیعی پزشکی حاصل نماید و حداکثر بایستی به ۱۰ منبع ارجاع داده شود و شامل حداکثر ۲۰۰۰ کلمه و ۴ تصویر می­باشند.
۴. مقاله کوتاه(Short Communication) : این مواد ساختار مشابه مقالات پژوهشی دارند با این تفاوت که یافته­ های مطالعه اندک است. این مقالات در حداکثر ۲۵۰۰ کلمه تنظیم ‌شده‌اند و حداکثر به ۱۵ منبع ارجاع داده می­شود.
۵. نامه به سردبیر (Letter to the editor) یا سرمقاله (Editorial): ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ مسائل روز علمی و یا نقدی بر یک مقاله علمی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰۰۰  ﮐﻠﻤﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵ رﻓﺮاﻧﺲ دارد.
 

 صفحه عنوان یا مشخصات نویسندگان (در تمام انواع مقالات ثابت است و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید نوشته شود)

 صفحه عنوان شامل، عنوان کامل مقاله، عنوان کوتاه مقاله، نام نویسندگان، آدرس علمی نویسندگان، و مشخصات کامل تماس با نویسنده مسئول و اعلام تعارض منافع است.
شرایط انتخاب عنوان مقاله
عنوان مقاله نباید تکراری باشد و توسط نویسنده دیگری در مقاله دیگری به زبان مجله یا هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشد.
عنوان مقاله باید گویای مطالعه باشد و از ذکر فرمول و علائم اختصاری خودداری شود.
عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد و کلمات اضافی نداشته باشد.
اگر مقاله ارسالی به مجله از نوع مقطعی است زمان و مکان مطالعه آورده شود، و برای مجله مروری کلمه "مروری" آورده شود.
شرایط انتخاب عنوان کوتاه مقاله
عنوان کوتاه مقاله در هنگام صفحه آرایی و برای دسته بندی مقاله استفاده می شود و باید حداکثر ۸۰ کاراکتر باشد.
نام نویسندگان
در زیر عنوان بایستی نام کامل نویسندگان (نام و نام خانوادگی) ذکر گردد. نویسنده مسئول (پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.
- آدرس اکادمیک نویسندگان باید بصورت ذیل ذکر گردد:
گروه، بخش یا مرکز تحقیقات؛ بیمارستان، دانشکده یا پژوهشکده؛ دانشگاه، شهر، کشور
مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
Neuroscience Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
Exercise Physiology Research Center, Lifestyle Research Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه سیاستگذاری سلامت، دانشکده آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Department of Health Policy, School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 

 صفحه بندی متن مقاله
 1.  مقاله باید در اندازه A۴ و تک ستون به وسیله نرم افزار مایکروسافت آفیس Word نسخه ۲۰۰۷ به بالا نوشته شود.
 2.  تمام متون فارسی باید با فونت  B Mitraو تمام متون انگلیسی با فونت Times New Roman تایپ شوند. اندازه متن سایز ۱۲ باشد. تیترها از نسخه Bold شده همین فونت و در همین سایز نوشته شود. فاصله خط ها، Single در نظر گرفته شود.
 3. آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود.
 4. شماره صفحات در وسط و پایین صفحات درج شود.
 5. تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. حداکثر ۸ جدول، عکس و نمودار، قابل پذیرش است.
 6. جداول به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند «جدول-۱.» «شکل-۱.»
 7. مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان فارسی باشد.
 8. اعداد فارسی با اعشار (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (۰) نوشته شوند.
 9. هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جای گذاری و ارجاع داده شود.
 10. توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نویسنده شود. توضیحات تصاویر و نمودارها در زیر شکل و توضیحات جداول در بالای جدول درج شود.
 11. هریک از تصاویر بایستی با فرمت JPEG یا TIFF و با وضوح تصویر حداقل ۳۰۰dpi  برای نشریه ارسال گردد.
 12. جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند.
 13. هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.
 14. هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.
 15. در متن مقاله می توان از کلمات اختصاری استاندارد استفاده نمود. البته در اولین بار کاربرد واژه اختصاری بایستی نام کامل آن در پرانتز بیان گردد.
 16. در انتهای بحث ارائه بیانیه با عنوان "نکات کاربرد بالینی در جوامع نظامی" الزامی است. نکات ذکر شده در این بیانیه باید مستخرج از نتایج مطالعه باشد
 17. فایل پرسشنامه بصورت جداگانه به عنوان ضمیمه ارسال گردد.
 18. فرم امضای نویسندگان به امضا تمام نویسندگان رسیده و در سیستم ارسال مقاله ثبت گردد. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول است.
 19. همه منابع در انتهای مقاله فقط به زبان انگلیسی باشد.