مجله طب نظامی به عنوان مجله فارسی زبان برتر در بیست و هشتمین جشنواره رازی

مجله طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به عنوان مجله فارسی زبان برتر در بیست و هشتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی انتخاب گردید.