اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن ابوالقاسمی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

h.abolghasemiibto.ir
0000-0001-6920-5029

سردبیر

دکتر شعبان مهرورز

مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

mehrvarzbmsu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر مصطفی اکبری قمی

پزشکی مولکولی مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، پژوهشکده سیستم بیولوژی و مسمویت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

makbariqomigmail.com
0000-0002-3533-2393

اعضای هیات تحریریه

دکتر جعفر اصلانی

مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

j.aslaniyahoo.com

دکتر مصطفی قانعی

مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

mghaneistergmail.com

دکتر مرتضی ایزدی

مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

morteza_izadiyahoo.com

دکتر علیرضا خوشدل

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

alikhoshdelyahoo.com

دکتر غلامرضا پورحیدری

دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

poorheidariyahoo.com

دکتر محمدرضا صفری‌نژاد

گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

infosafarinejad.com

دکتر علی فتحی‌آشتیانی

مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

afa1337gmail.com

دکتر محمدکریم بهادری

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

bahadori_57yahoo.com

دکتر سیدرضا حسینی‌دوست

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

rhdoustiaups.ac.ir

دکتر علی مهرابی‌توانا

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

mehrabbmsu.ac.ir

دکتر نادر مقصودی

مرکز تحقیقات نوروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

maghsudiyahoo.com

دکتر احمدرضا جمشیدی

مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

dr.ahmadreza.jamshidigmail.com
0000-0002-2554-0412

دکتر بهرام عین‌الهی

مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان شهید لبافی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

einolahi_bayahoo.com

دکتر نعمت اله جنیدی جعفری

مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

jonaidi2000yahoo.com

دکتر علی غنجال

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

aghanjalyahoo.com