بررسی کارایی طرح شهید سلیمانی در خصوص کووید-19 از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در سال­های اخیر بیماری کووید-19 مشکلات زیادی در حوزه سلامت ایجاد کرده است و ابتلا به این بیماری منجر به بستری، مرگ و ناتوانی عده زیادی از افراد شد. یکی از راه­های کنترل این بیماری در ایران اجرای طرح شهید سلیمانی با هدف کاهش میزان بستری، مرگ و ناتوانی، حمایت از گروه­های در معرض خطر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا انجام گرفت.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش کمی است. با توجه به هدف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی و از لحاظ طرح پژوهش در زمره پژوهش‌های مقطعی است که در بین سال­های 1399 تا 1401 انجام گرفت. جامعه این مطالعه شامل کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی بخش کرونا در 5 قسمت شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکزی کشور بود که با استفاده از نمونه­ گیری خوشه ­ای از بین آن­ها 360 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ برابر 0/88 تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از نرم ­افزار SPSS-24 و AMOS-20 انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج ضریب استاندارد و آماره t و نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد ارائه خدمات مراقبت­ های بهداشتی اولیه بر کنترل کرونا در ایران تأثیر مستقیم داشت.
نتیجه‌گیری: طرح شهید سلیمانی با مشارکت ­های مردمی و هماهنگی بین بخشی در حیطه ­های مراقبتی، حمایتی و نظارتی با انجام اقداماتی چون انجام واکسیناسیون، شناسایی زود هنگام بیماران، منجر به کاهش بستری، مرگ و میر و به طور کلی مدیریت و کنترل کووید-19 گردید.

کلیدواژه‌ها