دوره و شماره: دوره 25، شماره 5 - شماره پیاپی 123، آذر و دی 1402، صفحه 1983-2055 

پژوهشی اصیل

بررسی ناتوانی عملکردی، پریشانی روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی دیسک کمر

صفحه 1996-2005

10.30491/jmm.2023.1006415.1014

مهدی محمودخانی؛ زینب مرادی؛ یاسر اسمعیل لو؛ مهدی تیموری؛ دنیا شیبانی طهرانی


چالش های مدیریت تریاژ بیولوژیک در پاندمی کووید-۱۹: موانع و راهکارها

صفحه 2006-2015

10.30491/jmm.2023.1006423.1019

احمد خنچه؛ روح الله زابلی؛ محمد نیک پور اقدم؛ محمد جواد بهزادنیا