دوره و شماره: دوره 25، شماره 6 - شماره پیاپی 124، بهمن و اسفند 1402 

نامه به سردبیر

آموزش پرستار مراقبت های ویژه تنفسی در مراکز بدون درمانگر تنفسی دوره دیده: جبرانی بر کمبود تخت های مراقبت های ویژه

صفحه 2056-2057

10.30491/jmm.2024.1006626.1143

ملیحه سلیمی بنی؛ Vinciya Pandian؛ امیر واحدیان عظیمی؛ سید طیب مرادیان وفایی؛ علی بهرامی فر


مروری

نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سلامت از راه دور در بیوتروریسم: مطالعه مروری نظام‌مند

صفحه 2061-2072

10.30491/jmm.2023.1006535.1085

معراج مرادبیگی؛ فاطمه محمدی؛ فهیمه صولت؛ عرفان اسماعیلی؛ گلی ارجی؛ میثم رحمانی


تعیین شاخص حجم کار و برآورد تعداد سرمایه انسانی در نظام سلامت: مطالعه مروری روایتی

صفحه 2073-2096

10.30491/jmm.2023.1006464.1048

محمد محمدیان؛ علیرضا حسینی؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی؛ منصور بابایی؛ رضا قرایی


پژوهشی اصیل

مطالعات دزیمتری و طراحی حفاظ پرتوهای یونیزان ناشی از تصویربرداری سلول های سرطانی پستان

صفحه 2097-2109

10.30491/jmm.2023.1006422.1018

علی اصغر حیات داودی؛ مهدی عشقی یارعزیز؛ منصور عسگری؛ جواد کریمی