آموزش پرستار مراقبت های ویژه تنفسی در مراکز بدون درمانگر تنفسی دوره دیده: جبرانی بر کمبود تخت های مراقبت های ویژه

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تروما، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 Center for Immersive Learning and Digital Innovation, Johns Hopkins School of Nursing, Baltimore, MD, United States

3 مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات تروما، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

نامه به سردبیر

کلیدواژه‌ها