دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 122، مهر و آبان 1402، صفحه 1899-1982 

نامه به سردبیر

رصد چالش ها و راهکارهای حوزه دارو و ملزومات پزشکی کشور

صفحه 1899-1901

10.30491/jmm.2023.1006457.1042

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سید محمد زارعی ابرقوئی


ارزیابی کتابسنجی انتشارات علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی نظامی بخش سلامت در ایران و جهان طی 5 سال اخیر (2020-2016)

صفحه 1940-1951

10.30491/jmm.2023.1006440.1030

مصطفی بخشی؛ غلامرضا فرنوش؛ حسین امینی؛ حسن ابوالقاسمی؛ هادی کیخائی؛ کوثر منصوری؛ مازیار کرمعلی؛ مصطفی میرزایی