بررسی تاثیر اجرای راهبرد جستجوی قدردان بر کیفیت راه‌اندازی زودهنگام بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی باز قلب یک بیمارستان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات تروما، پژوهشکده علوم بالینی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات آترواسکلروز و گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

5 مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بخش عمده‌ای از عوارض پس از جراحی قلب در ارتباط با بی‌حرکتی است. راه‌اندازی زودهنگام به پیشگیری از بروز این مشکلات کمک می‌کند. با وجود آگاهی به اهمیت راه‌اندازی زودهنگام، نرخ اجرای آن به دلیل وجود موانع زیاد همچنان پایین است. جستجوی قدردان به عنوان یک راهبرد اصلی برای ایجاد تغییر معرفی شده است. در این مطالعه به بررسی تاثیر اجرای راهبرد جستجوی قدردان بر کیفیت راه‌اندازی زودهنگام پرداخته شده است.
روش‌ها: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی در بیمارستان جماران تهران بر روی 98 بیمار تحت جراحی باز قلب در سال 1401 انجام شد. روش نمونه‌گیری به صورت مبتنی بر هدف بر اساس معیار‌های ورود بود. کیفیت راه‌اندازی بیماران با استفاده از چک‌لیست محقق ساخته که مراحل روایی و پایایی آن انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت. مداخله در گروه آزمون به صورت بحث‌های متمرکز گروهی چهار نفره در خصوص راهبرد جستجوی قدردان برای اجرای راه‌اندازی زود هنگام بیماران برای رهبران بخش مراقبت ویژه باز قلب انجام شد. رهبران بخش شامل مسئول بخش، جانشین وی و مسئولین شیفت‌ها در بحث‌ها شرکت کردند. نتایج با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه 22 با بهره‌گیری از آزمون‌های آماری تی مستقل، من ویتنی و کای دو و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که که بیماران دو گروه آزمون و کنترل از نظر مشخصات جمعیت شناختی، مشخصات عمل جراحی، سابقه استعمال سیگار و مصرف مواد مخدر و بیماری‌های زمینه‌ای اختلاف معنا‌داری نداشتند. نتایج بررسی نمرات چک‌لیست با استفاده از آزمون کای دو نشان داد با اجرای راهبرد جستجوی قدردان در میان رهبران بخش، میانگین نمره کل چک‌لیست کیفیت اجرای فرآیند راه‌اندازی زودهنگام از (1/4±) 8/4 در گروه کنترل به (1/4±) 11/6 در گروه آزمون رسید (0/001>P).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد اجرای راهبرد جستجوی قدردان بر تغییر رویکرد پرستاران در مورد راه‌اندازی زودهنگام و به تبع آن ایجاد تغییر مثبت برای اجرای این فرآیند مؤثر است و با توجه به لزوم تغییر رویکرد در حیطه‌های مختلف پرستاری از جمله راه‌اندازی زود هنگام، توصیه می‌شود این راهبرد در پرستاری با هدف ایجاد تغییرات مثبت به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها