دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 121، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1821-1898 
بررسی شیوع سندرم متابولیک و اجزای آن در یک شهرک مسکونی نظامی در تهران

صفحه 1892-1898

10.30491/jmm.2023.1006420.1016

محمد باقری نیا؛ کریم پرستوئی؛ مریم تقدیر؛ سپیده عباس زاده؛ مجتبی سپندی؛ اسلام اسکندری