بررسی شیوع سندرم متابولیک و اجزای آن در یک شهرک مسکونی نظامی در تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 گروه تغذیه و بهداشت مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شیوع سندرم متابولیک در جهان و ایران در حال افزایش است. سندرم متابولیک با افزایش خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت ارتباط دارد، تاکنون در مورد شیوع سندرم متابولیک در خانواده‌های کارکنان نظامی مطالعه‌ای انجام‌ نشده است. این مطالعه باهدف تعیین شیوع سندرم متابولیک و اجزای آن در یک شهرک مسکونی نظامی در تهران انجام شد.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 384 نفر از ساکنان شهرک فجر شرکت کردند. اجزای سندرم متابولیک شامل محیط دور کمر، فشارخون، قند خون ناشتا، تری­ گلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C) اندازه‌گیری شدند. تشخیص سندرم متابولیک بر اساس معیار کمیته ملی چاقی ایرانیان صورت گرفت.
یافته‌ها: شیوع کلی سندرم متابولیک در جمعیت موردمطالعه 36/45% (41/29%-31/62%= CI%95) و در مردان و زنان به ترتیب 37/5% و 62/5% بود. فقط 6/25% از شرکت‌کنندگان هیچ‌کدام از اجزای سندرم متابولیک را نداشتند. شایع‌ترین جزء، کاهش HDL-C (%62/23) و پس‌ازآن چاقی شکمی (49/73%) بود. جنسیت مؤنث (2/19-0/83=CI%95) (OR=1/35) و سن (1/22-1/12=CI%95) (OR=1/17) با افزایش خطر ابتلا به سندرم متابولیک ارتباط داشتند.
نتیجه‌گیری: بر پایه نتایج مطالعه حاضر، سندرم متابولیک و اجزای آن در خانواده‌های کارکنان نظامی ساکن شهرک فجر تهران از شیوع بالایی برخوردار است، بنابراین، اجرای برنامه‌های پیشگیری از سندرم متابولیک در خانواده‌های کارکنان نظامی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها