دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 120، خرداد و تیر 1402، صفحه 1739-1820 
بررسی یک روش برای ایجاد ترومای متوسط مغزی توسط آونگ در موش صحرایی نر

صفحه 1796-1805

10.30491/jmm.2023.1006351.0

حمیدرضا رسولی؛ مهدی محمدیان سلیم؛ مرصاد مهرنهاد؛ شهرام منوچهری؛ محمد اسلامیان؛ سمیرا طالبی؛ فتح اله احمدپور


گزارش مورد

رودوتورولا موسیلاجینوزا عامل اونیکومایکوزیس در یک زن جوان با ایمنی سالم در ایران: گزارش مورد

صفحه 1815-1820

10.30491/jmm.2023.1001212

میلاد کریمی سراب؛ زینب برجیان بروجنی؛ امید رئیسی؛ زینب تابانژاد؛ مرتضی مصری؛ پگاه آردی؛ محمد شکری؛ محمدحسین کلامی؛ امیرمحمد صادقی؛ مهدی زارعی