بررسی یک روش برای ایجاد ترومای متوسط مغزی توسط آونگ در موش صحرایی نر

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تروما، پژوهشکده علوم بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آسیب تروماتیک مغزی (TBI) عامل اصلی ناتوانی، مرگ و میر و اختلالات روانی است. برای مطالعه دقیق این آسیب ما نیاز به انجام کارهای تحقیقاتی بیشتر در مدل حیوانی هستیم، از این­ رو اقدام به بررسی یک روش جدید برای ایجاد ترومای متوسط مغزی توسط آونگ ساخته شده برای مدل حیوانی در موش­ های صحرایی نر شد.
روش‌ها: برای انجام این تحقیق در ابتدا 14 سر موش ­های صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 10±230 گرم تهیه شده و جهت سازگاری با شرایط آزمایشگاه به مدت یک هفته در محیط آزمایشگاه نگهداری شدند. گروه ­بندی به صورت تصادفی در دو گروه هفت ­تایی شاهد و گروه تروما انجام گرفت که به ترتیب گروه شاهد بدون تغییر و گروه تروما با آونگ ساخته شده مورد آسیب و ایجاد ضربه مغزی قرار گرفت. برای ایجاد این ضربه اقدام به ساخت یک آونگ به وزن 10 کیلوگرم و طول 40 سانتی­ متر با پروفیل­ های استیل 2 سانتی­ متری شد که ارتفاع پرتاب این آونگ توسط صفحه مدرجی به شعاع 34 سانتی­ متر کنترل و تنظیم می ­گردید. نیروی وارده به جمجمه باعث ایجاد ضربه متوسط مغزی گردید. سپس با بررسی رفتارشناسی و استفاده از دستگاه میکروسی­تی موش­ ها مورد آزمایش قرار گرفتند.
یافته‌ها: در مطالعه تصاویر به دست آمده از سی­تی اسکن با مقایسه دو گروه، در گروه تروما آسیب متوسط مغزی از نوع سابدورال تایید گردید (0/001>P). یافته ­های حاصل از آزمون معمای آبی موریس طی سه هفته یاداشت شد. هفته اول برای آموزش دادن و یادگیری موش­ ها با محیط این آزمایش بود. روند یادگیری طی هفته اول انجام پذیرفت که مدت زمان یافتن سکوی شیشه­ ای هر موش در روزهای مختلف ثبت گردید. بررسی بیشتر رفتارشناسی موش­ ها نیز در گروه تروما نشان داد میانگین مدت زمان یافتن سکو نسبت به گروه شاهد افزایش یافته است (0/001>P).
نتیجه‌گیری: دستگاه طراحی شده در این مطالعه به خوبی توانست مدل ترومای مغزی موش را به صورت فیزیکی ایجاد کند که امید است این مدل دستگاه در مطالعات آینده قابل استفاده باشد.

کلیدواژه‌ها