تبیین ابعاد و مؤلفه‌های تمرین بیمارستانی به منظور آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات زیستی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: وقوع حوادث بیوتروریستی و همه‌گیری بیماری های نوپدید و بازپدید، ضرورت آمادگی ‎را برای کشورها بیش از پیش مطرح می‌سازد. به دلیل ماهیت تهدیدات زیستی اولین افرادی که با پیامدهای یک حمله زیستی روبرو می‌شوند، مدیران و کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی هستند. بنابراین نظام سلامت باید برای مقابله با تهدیدات زیستی آمادگی ­های لازم را کسب نماید. یکی از راه­ های کسب آمادگی انجام تمرینات مختلف در این حوزه است. بدین منظور مطالعه حاضر به تبیین ابعاد و مؤلفه های تمرین بیمارستانی به منظور آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات زیستی می پردازد.
روش‌ها: این مطالعه به روش مرور حیطه‌ای در سال 1401 انجام شد. جامعه و گروه هدف در این مطالعه کلیه بیمارستان­ های کشور بودند. داده‌ها از طریق جستجوی کتابخانه‌ای و اینترنتی در منابع الکترونیکی Science Direct ،Scopus ،PubMed ،GoogleScholar و SID با کلیدواژه‌های پژوهش، آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات زیستی و برنامه تمرین بیمارستانی بین سال ­های 2000 تا 2022 جمع ­آوری شد و با نرم افزار MAXQDA نسخه 18 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: یافته های مطالعه از 9 بُعد 1) رهبری، فرماندهی و هماهنگی، 2) ارتباطات، مدیریت اطلاعات و اطلاع‎رسانی، 3) برنامه‌ریزی و تدوین پروتکل­ ها، 4) تدوین سناریو، آموزش و انواع تمرین، 5) فراظرفیت و مدیریت منابع، 6) سازماندهی تمرین و سرمایه انسانی،  7) اجرای تمرین و عملیات پاسخ، 8) ایمنی و امنیت، 9) بازیابی، ارزشیابی و درس آموخته ­ها و 31 مؤلفه تشکیل شده است.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده در این مطالعه، بیمارستان­ ها باید برای اجرای صحیح تمرین زیستی هر یک از 9 بُعد و 31 مؤلفه زیرمجموعه آن‌ها را با دقت و با جزئیات اجرا نمایند.

کلیدواژه‌ها