ارزیابی ایمونولوژیک نانوساختار نیوزوم حاوی ایمونوژن کایمریک سه جزیی آنتی ژن‌های هدف به عنوان کاندید واکسن بروسلوزیس

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم و فناوری های زیستی و سلامت پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، پژوهشکده سیستم بیولوژی مسمویت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات تروما در عملیات پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در جهت ریشه ­کنی عفونت علی­ رغم نیاز ضروری به سلول ­های T، نقش حفاظتی پاسخ هومورال نیز در پاسخ دفاعی مشهود است. این مطالعه با هدف بررسی نقش ایمنی ­زایی و مصونیت ­زایی پروتئین کایمر نوترکیب سه جزیی rTF/Bp26/Omp31 در موش نژاد BALB/c به عنوان معرفی یک کاندید واکسن جدید انجام پذیرفته است.
روش‌ها: در این مطالعه تجربی به منظور ارزیابی ایمنی­ زایی پروتئین نوترکیب طراحی شده، کلون و بیان ژن درEscherichia coli BL21 (DE3) انجام پذیرفت. پروتئین استخراج شده از کشت سلول ­های مذکور توسط ستون Ni-NTA مورد تخلیص قرار گرفت. سپس با استفاده از روش های استاندارد مواد مورد نیاز از جمله سورفاکتانت ­های تووین و اسپن، کلسترول و کلروفرم نانو حامل­ های نیوزوم ساخته­ شده و سپس با پروتئین تخلیص یافته مخلوط و جهت تزریق به سرموش آزمایشگاهی BALB/c آماده گردید.
یافته‌ها: ارزیابی پاسخ ایمنی تولید آنتی بادی علیه نیوزوم حاوی پروتئین نوترکیب را نشان داد که در روش ­های مختلف تزریق میزان تولید آنتی بادی نیز متفاوت بود. آنالیز داده ­های آماری، حاکی از پاسخ مناسب سیستم ایمنی موش آزمایشگاهی بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از اثربخشی بهتر و مناسب‌تر فرم نانونیوزومی در طراحی واکسن بروسلا و عملکرد ایمنی آن است و این سازه ایمونوژن می ­تواند برای طراحی یک واکسن علیه بروسلوزیس مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها