بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس علائم صدمه اخلاقی در یک واحد نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت در سطوح مختلف نظامی ممکن است باعث شود فرد معیارهای اخلاقی را به درستی رعایت نکند، به همین دلیل استفاده از ابزارهای کارآمد در جهت تشخیص علائم صدمه اخلاقی ضروری است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس علائم صدمه اخلاقی در یک واحد نظامی انجام شد.
روش‌ها: روش پژوهش توصیفی از نوع ارزشیابی بود. نمونه شامل 402 نفر از سربازان یک واحد نظامی شهر تهران در سال 1402-1401 بود که با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. سربازان چک­ لیست ­جمعیت ­شناختی، مقیاس علائم صدمه اخلاقی (MISS)، مقیاس اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) و مقیاس سلامت روانی (MHC-SF) را تکمیل کردند. ویژگی­ های روان­سنجی مقیاس علائم صدمه اخلاقی از طریق آزمون تحلیل عامل تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ در نرم ­افزار SPSS نسخه 24 و R نسخه 4/1 در سطح معناداری 0/05 تحلیل شد.
یافته‌ها: روایی محتوایی گویه ­های پرسشنامه از نظر کیفی مطلوب تشخیص داده شد. نتایج تحلیل عاملی، بیانگر وجود یک ساختار ده عاملی برای مقیاس علائم صدمه اخلاقی بود. میزان RMSEA مدل برابر با 0/04 و شاخص SRMR برابر با 0/07 بود که نشانگر مناسب بودن مدل بود. مقادیر محاسبه ­شده سایر شاخص ­ها (GFI، CFI، NFI، NNFI و IFI) به ترتیب 0/96، 0/98، 0/95، 0/98، و 0/97 بود که دلالت بر قابل قبول بودن مدل به دست ­آمده داشت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ 0/96 به­ دست آمد.
نتیجه‌گیری: یافته ­ها بیانگر روایی سازه­ و اعتبار قابل قبول مقیاس علائم صدمه اخلاقی در نظامیان داشت و ساختار این مقیاس­ می ­تواند به منظور غربالگری علائم صدمه اخلاقی در نظامیان و سربازان مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها