بررسی تاثیر برنامه اعتباربخشی بر بهره وری شغلی از دیدگاه پرستاران: مطالعه موردی در یک بیمارستان منتخب نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: برنامه­ اعتباربخشی در دنیا به طور روزافزونی در حال گسترش است. اجرای اعتباربخشی به طور مستقیم بر کیفیت و ایمنی بیماران و بهره وری تاثیرگذار است. همچنین افزایش بهره­ وری نیروی انسانی در جهت رسیدن سازمان به اهداف تعیین شده از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه اعتباربخشی بر بهره­ وری شغلی از دیدگاه پرستاران انجام گرفت.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1400 انجام گرفت. تعداد 250 نفر از پرستاران شاغل در یک بیمارستان نظامی وارد مطالعه شدند و پرسشنامه توسط تمامی آزمودنی ­ها تکمیل شد. برای جمع ­آوری داده ­های مرتبط با اعتباربخشی از پرسشنامه محقق ساخته توسط جاردالی استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید گردید. داده­ های مربوط به بهره­ وری پرستاران نیز با استفاده از پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (ACHIEVE) جمع ­آوری شدند. همچنین تحلیل داده­ ها با استفاده از آمار تحلیلی در قالب تحلیل عاملی (تائیدی) و تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی با نرم افزار Smart-PLS3 انجام پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اعتباربخشی بر روی بهره ­وری پرستاران به صورت معنی ­داری تاثیرگذار است. میانگین نمره کل اعتباربخشی و بهره­ وری به ترتیب برابر با 0/75±3/03 و 0/64±2/47 بود. از بین ابعاد اعتباربخشی بالاترین نمره مربوط به بعد نتایج کیفی اعتباربخشی (0/83±3/23) و کمترین نمره مربوط بُعد رهبری، تعهد و حمایت (0/96±2/80) بود. همچنین در بین ابعاد بهره­ وری بالاترین نمره مربوط به بُعد توانایی (0/84±2/77) و سازگاری (1/12±2/75) و کمترین نمره مربوط به بُعد انگیزش (0/86 ± 2/08) بود.
نتیجه‌گیری: برنامه اعتباربخشی بر روی میزان بهره ­وری پرستاران تاثیرگذار بوده است. مدیران بیمارستانی می­ توانند با تقویت ابعادی مانند رهبری، تعهد، حمایت از پرستاران، استفاده از عوامل تولید و تکنولوژی موجود میزان بهره ­وری آن ­ها را افزایش داده و در جهت رسیدن به اهداف سازمانی بهتر عمل کنند. مدیران و سیاست­گذاران بهتر است شرایطی را فراهم سازند که پرستاران در تعیین استراتژی­ ها و اهداف سازمان امکان مشارکت داشته باشند و خود را جزیی از سازمان بدانند.

کلیدواژه‌ها