تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و نوروفیدبک بر امتیاز تیراندازی و عملکرد عصبی فوق نخاعی افراد مبتدی نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه طب فیزیکی و توانبخشی، بیمارستان علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: به­ کارگیری شیوه­ های نوین تمرینی ضمن توجه به فرآیندهای سازگاری آن به­ منظور ارتقاء یادگیری افراد مبتدی در مهارت­ های اجرایی مانند تیراندازی از موضوعات مورد توجه در پژوهش ­های اخیر است. هدف از پژوهش نیمه تجربی حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و نوروفیدبک بر بهبود مهارت تیراندازی و عملکرد عصبی افراد مبتدی نظامی بود.
روش‌ها: برای این منظور ضمن کنترل سلامت بالینی، کیفیت خواب و سلامت عمومی 25 نفر (میانگین سن 20 سال و وزن 73/8 کیلوگرم) به­ صورت تصادفی انتخاب و با بهره ­گیری از طرح پیش ­آزمون-پس ­آزمون، نمره تیراندازی و عملکرد عصبی فوق ­نخاعی به وسیله TMS، قبل و بعد از 12 جلسه تمرین مقاومتی به همراه تقویت موج حسی حرکتی و تقویت موج آلفا، در پنج گروه مقاومتی، مقاومتی-نوروفیدبک، نوروفیدبک، نوروفیدبک غیر واقعی و کنترل، مورد مطالعه تحلیل واریانس چندگانه در نرم­ افزار GraphPad Prism قرار گرفت.
یافته‌ها: در تغییرات درون­ گروهی، امتیاز تیراندازی در گروه ترکیبیِ مقاومتی و نوروفیدبک (0/0001>P)، گروه مقاومتی (0/0229=P) و گروه نوروفیدبک (0/0241=P) افزایش و دامنه تحریک­ پذیری عصبی در گروه مقاومتی و نوروفیدبک کاهش معناداری داشته ­است (0/0115=P)، اما میزان سرعت هدایت عصبی صرفا در گروه تمرینات مقاومتی افزایش معنادار داشت (0/05>P). آزمون تعقیبی بین گروهی در پس ­آزمون نشان داد تغییرات امتیاز تیراندازی و دامنه تحریک ­پذیری در گروه مقاومتی-نوروفیدبک نسبت ­به سایر گروه ­ها تفاوت معنادار ندارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت قدرت عضلانی و کارکردهای مغز در خصوص عملکرد مناسب فرد تیرانداز و با توجه به نتایج درون­ گروهی این پژوهش می­ توان گفت به­ کارگیری شیوه ­های تمرینی تقویت عضلات و بهبود عملکرد امواج مغز مرتبط با مهارت تیراندازی، احتمالاً ضمن تقویت عملکرد عصبی فوق نخاعی، بخشی از فرآیند یادگیری و اجرای مهارت در این رشته را بهبود می ­بخشد.

کلیدواژه‌ها