ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: تعهد سازمانی و رضایت شغلی دو عامل مهم در پیشگویی و درک رفتار سازمانی هستند که بررسی آن به سرپرستان در شناسایی مشکلات بالقوه کمک می‌­کند. کارکنان سازمان، شاخص سنجش میزان برتری آن سازمان هستند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌­ها انجام شد.   روش‌­ها: در مطالعه‌­ای توصیفی- همبستگی، 132 پرستار با مدرک فوق­‌دیپلم به بالا، دارای عضویت رسمی و حداقل سه سال سابقه کار شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. گردآوری داده­‌ها با پرسش‌­نامه‌­های رضایت شغلی لوتانز و تعهد سازمانی آلن و می­یر انجام شد. داده‌­ها با استفاده از آزمون مجذور کای و با نرم‌­افزار SPSS 11 تجزیه و تحلیل شدند.   یافته‌­ها: 17/43% پرستاران از شغل خود راضی بودند و 17/40% دارای تعهد سازمانی بودند. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنی­‌داری وجود داشت (0.001>p). همچنین، تعهد سازمانی با متغیرهای مسکن و وضعیت تاهل ارتباط معنی­‌داری داشت؛ اما با متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات و پست سازمانی ارتباط معنی­‌داری نداشت. رضایت شغلی نیز با سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و جنسیت ارتباط معنی­‌داری داشت؛ ولی با سایر متغیرهای دموگرافیک ارتباط معنی­‌داری نداشت.   نتیجه­‌گیری: وجود عواملی که باعث انگیزش کارکنان می­‌شود و رفتارهای تشویقی مدیر و سبک رهبری وی می‌­تواند بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها