مقایسه شاخص‌های دندان و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 12-6ساله

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: لازمه اقدامات پیشگیری از بیماری­‌های دهان و دندان در هر منطقه، شناخت وضعیت­ موجود آن منطقه است. معاینات دندان­پزشکی موثرترین راه تعیین وضعیت بهداشت دهان و دندان در جامعه است . مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص دندان­‌های پوسیده، ازدست‌رفته و ترمیم‌شده ( dmft و DMFT ) و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 6 تا 12ساله کارکنان نظامی و غیرنظامی انجام شد.   روش‌ها: این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی روی 201 نفر از فرزندان 6 تا 12ساله کارکنان نظامی و 200 نفر از فرزندان 6 تا 12ساله کارکنان غیرنظامی مراجعه‌کننده به کلینیک دندان­پزشکی امام خمینی(ره) شهر تهران در سال 1387 انجام شد. معاینات توسط دندان‌پزشک انجام و نتایج در فرم استاندارد سازمان جهانی بهداشت گردآوری شد. برای تحلیل داده­‌ها از نرم‌افزار SPSS 11 استفاده شد.   یافته‌ها: در مجموع، 9359 دندان مورد معاینه قرار گرفت. فراوانی مطلق و نسبی دندان‌های شیری پوسیده، ازدست‌رفته و ترمیم‌شده به­ترتیب 1224 (23%)، 185 (4%) و 695 (13%) و دندان ­ های دایمی پوسیده، ازدست‌رفته و ترمیم‌شده به­‌ترتیب 238 (8%)، 0 (0) و 162 (4%) بود. میانگین شاخص dmft 52/3 ± 29/5 و شاخص DMFT 47/1 ± 01/1 محاسبه شد.   نتیجه‌­گیری: تفاوت معنی‌­داری بین میانگین شاخص­‌های dmft و DMFT در فرزندان کارکنان نظامی و غیرنظامی وجود ندارد. ارتباط پوسیدگی دندان­‌ها با سن کودکان، استفاده از درمان­‌های پیشگیری دندان­پزشکی ، تحصیلات والدین و تعداد فرزندان معنی­‌دار است.  

کلیدواژه‌ها