میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف : دیدگاه بیماران در ارتقای کیفیت ارایه سرویس‌­های درمانی هم­پای نقطه­‌نظرات مدیران و برنامه­‌ریزان سیستم سلامت، حایز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رضایت­مندی بیماران بستری از نحوه ارایه خدمات بیمارستانی در 6 بیمارستان نظامی واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد.   روش‌­ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 696 بیمار به روش نمونه‌­گیری تصادفی از میان بیماران بستری در 6 بیمارستان نظامی (از هر بیمارستان 116 بیمار) در نقاط مختلف کشور از تیر تا شهریور ماه 1386 انتخاب شدند. پس از ترخیص، چک­‌لیستی حاوی اطلاعات شخصی جمعیت‌­شناختی و همچنین پرسش­‌نامه تعیین سطح رضایت­مندی از ارایه خدمات بیمارستانی، برای تمامی بیماران تکمیل شد. پاسخ‌­ها در مقیاس لیکرت 5 گزینه‌­ای "کاملاً ناراضی" (1 نمره) تا "کاملاً راضی" (5 نمره) طراحی شد. در تجزیه و تحلیل نهایی، کسب نمره 3 و کمتر از آن به‌­عنوان عدم­ رضایت و بیش از 3 به­‌عنوان رضایت از ارایه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای برای تجزیه و تحلیل داده‌­ها استفاده شد.   یافته‌­ها: 684 نفر (98.2%) از مراجعان از نحوه ارایه خدمات بیمارستانی اظهار رضایت نمودند. رضایت بیماران از نحوه ارایه خدمات بیمارستانی در بخش­‌های مختلف اختلاف آماری معنی­‌داری داشت (0.013= p ). بیشترین تعداد پاسخ "ناراضی" و "کاملاً ناراضی" مربوط به امکانات رفاهی و کمترین آن مربوط به خدمات پزشکی بود. نتیجه­‌گیری: بیماران بستری از ارایه خدمات در بیمارستان­‌های نظامی در سطح کشور رضایت مطلوبی دارند. نیاز به توجه ویژه مدیران در جهت اصلاح فرآیند­های اداری و توسعه خدمات بیمه‌­ای در کنار توجه به ارایه مطلوب خدمات پزشکی و پرستاری، ضروری به­‌نظر می‌­رسد.

کلیدواژه‌ها