ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: مراکز درمانی به­‌ویژه بیمارستان­‌ها به‌­عنوان مهم­‌ترین مراکز مداوای مصدومان و مجروحان برای انجام ماموریت در زمان بحران نیازمند کسب آمادگی مناسب هستند. این مطالعه با هدف ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در چند بیمارستان منتخب ایران انجام شد.   روش­‌ها: این پژوهش توصیفی- مقطعی در 3 بیمارستان منتخب ایران در سال 1388 اجرا شد. داده‌ها با چک­‌لیست 220سئوالی معتبر حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد جمع‌­آوری شد و پایایی آن با آزمون کاپا ارزیابی شد. داده‌ها با کمک آمار توصیفی و بر اساس مقیاس 5 قسمتی لیکرت با نرم­‌افزار SPSS 15 تجزیه وتحلیل شد.   یافته‌­ها: میانگین امتیاز آمادگی قسمت­‌های مختلف بیمارستان‌ها اعم از پذیرش، امنیت، تخلیه و انتقال، نیروی انسانی، ارتباطات، ترافیک، اورژانس، آموزش، پشتیبانی و مدیریت در مجموع به‌ترتیب 21، 45، 49، 44.5، 54، 49، 64.5، 68.5 ، 70 و 80% محاسبه شد. به‌­طور کلی میانگین آمادگی بیمارستان­‌های مورد مطالعه 54.5% ارزیابی شد.   نتیجه­‌گیری: سطح آمادگی بیمارستان­‌های مورد مطالعه طبق مقیاس لیکرت در قسمت­‌های مدیریت، اورژانس، پشتیبانی و آموزش در وضعیت خوب و از لحاظ نیروی انسانی، امنیت، تخلیه و انتقال، ارتباطات و ترافیک در حد متوسط و از نظر پذیرش ضعیف است.

کلیدواژه‌ها