مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: آموزش، متضمن آشنایی با وظایف حرفه­‌ای است که در عمل باید به اجرا درآید . بخش زیادی از یادگیری کارکنان دربرگیرنده کسب اطلاعات، مهارت­‌ها و نظرات جدید در شغل مربوطه است. این مطالعه با هدف مقایسه مهارت­‌های بالینی پرستاران، بعد از دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری انجام شد.   روش­‌ها: در مطالعه‌­ای نیمه­‌تجربی، 60 پرستار از یکی از بیمارستان‌های شهر تهران در سال 1386 به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. بعد از اجرای دو روش آموزش حضوری (سخنرانی) و غیرحضوری (لوح فشرده چندرسانه‌­ای)، برای سنجش و مقایسه مهارت­‌های بالینی پرستاران از آزمون عینی ساختاردار بالینی استفاده شد. پس از تهیه و اعتباریابی چک­‌لیست­‌های ارزشیابی، ایستگاه­‌های آزمون عینی ساختاردار بالینی طراحی و سپس مهارت‌­های عملی دو گروه آموزشی مقایسه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها از نرم­‌افزار آماری SPSS 15 ، آمار توصیفی و آزمون T مستقل استفاده شد.   یافته‌­ها: تفاوت معنی‌داری بین نمرات مهارت­‌های بالینی پرستاران در روش سخنرانی و آموزش با لوح فشرده چندرسانه‌ای وجود نداشت (0.05

کلیدواژه‌ها