انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: تیراندازی دقیق با تپانچه جنگی تحت تاثیر انگیختگی است که اخیراً به­‌صورت حالت انرژتیک فرد در لحظه‌ای خاص تعریف شده و به­‌وسیله سطح هدایت الکتریکی پوست سنجیده می‌شود. در مقابل فعال‌­سازی به‌­صورت تغییر در سطح انگیختگی از سطح پایه به موقعیت انجام تکلیف معرفی شده است. هدف مطالعه حاضر آزمودن قابلیت تعمیم نظریات قبلی در خصوص افتراق عملکردی انگیختگی و فعال‌سازی از تکالیف آزمایشگاهی به مهارت‌های نظامی بود.   روش­‌ها: این مطالعه شبه‌­تجربی در سال 1388 روی 21 تیرانداز نخبه از بین پایوران نظامی شامل 4 زن و 17 مرد با میانگین سنی 34 سال که به‌صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند، انجام شد. سطح هدایت الکتریکی پوست در حین اجرای تکلیف استاندارد تیراندازی با تپانچه جنگی استاندارد به‌عنوان شاخص انگیختگی ثبت شد و فعال­‌سازی از طریق کسر سطح پایه از میزان انگیختگی به­‌دست آمد. مقیاس‌های عملکرد شامل امتیاز کسب­‌شده، فاصله بین شلیک‌ها و مدت کل تیراندازی به­‌طور الکترونیک ثبت شد. داده­‌ها با روش‌­های آمار استنباطی شامل آنالیز واریانس با سنجش‌های تکراری و رگرسیون خطی گام­‌به­‌گام با نرم‌­افزار SPSS 16 تحلیل شد.   یافته‌ها: فعال‌سازی با هر سه مقیاس عملکرد ارتباط خطی و منفی نشان داد. انگیختگی با هیچ­‌کدام از مقیاس‌­های عملکرد ارتباط نداشت و عملکرد را پیش‌بینی نکرد.   نتیجه‌گیری: همخوانی یافته‌های مطالعه میدانی حاضر با نتایج مطالعات آزمیشگاهی قبلی نشان می‌دهد کیفیت انجام تکلیف صرف­‌نظر از نوع آن تحت تاثیر فعال‌سازی است، نه انگیختگی.

کلیدواژه‌ها