عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: ورود به محیط نظامی در اوایل دوران جوانی، مقطع بسیار حساسی در زندگی جوانان هر کشوری به­‌حساب می­‌آید و قرارگرفتن در چنین شرایطی اغلب با فشار، نگرانی و بروز واکنش­‌های هیجانی همراه است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل جمعیت‌­شناختی مرتبط با واکنش­‌های هیجانی در سربازان آموزشی انجام شد.   روش­‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، دو گروهان دارای مجموعاً 320 سرباز به‌­طور تصادفی ساده از چند پادگان در استان‌های مختلف کشور انتخاب و تعداد 291 نفر در مطالعه وارد شدند. وضعیت واکنش­‌های هیجانی (استرس، اضطراب و افسردگی) آنها با پرسش­‌نامه استاندارد DASS 21 مورد سنجش قرار گرفت. داده‌­ها با نرم‌­افزار SPSS 15 با روش‌­های آمار توصیفی و آزمون­‌های پارامتریک تجزیه و تحلیل شد.   یافته­‌ها: میزان استرس در 8/14%، اضطراب در 3/31% و افسردگی در 2/18% از سربازان، در محدوده شدید یا خیلی­‌شدید قرار داشت. در زمینه ارتباط بین واکنش­‌های هیجانی و عوامل دموگرافیک، نتایج نشان داد بین سطح تحصیلات، شغل قبلی، رضایت از درآمد، نوع سرپرستی، سابقه مصرف مواد مخدر و سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری‌های روحی- روانی با میزان واکنش‌­های هیجانی ارتباط معنی­‌دار آماری وجود داشت (0.05>p).   نتیجه­‌گیری: با توجه به فراوانی واکنش‌­های هیجانی در سربازان و تاثیر عوامل استرس‌­زای محیط نظامی بر احتمال تشدید آنها، لازم است تدابیر مدیریتی و آموزشی به­‌منظور پیشگیری، کنترل و کاهش این واکنش­‌ها برای سربازان طی دوره آموزشی اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها