مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: اختلال استرس پس از ضربه، نوعی اختلال اضطرابی است که در افرادی که در معرض وقایع آسیب‌­رسان روانی قرار گرفته‌­اند بروز می‌­کند. روش درمان شناختی- رفتاری یکی از متداول­‌ترین روش‌­های درمان روان‌­شناختی است. روش درمانی حساسیت­‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد نیز به‌­عنوان یکی از درمان­‌های نسبتاً جدید و سریع روان­‌شناختی اختلال استرس پس از ضربه شناخته می­‌شود. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی دو روش درمان شناختی- رفتاری و حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد برکاهش علایم اختصاصی و بهبودی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ انجام شد .   روش‌­ها: این مطالعه از نوع مطالعات آزمایشی است که در سال 1377 انجام شد. در این مطالعه با استفاده از طرح شبه­‌آزمایشی، تعداد 45نفر از جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی ازجنگ، با انتخاب و جایگزینی تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی­‌ها به‌صورت تصادفی به 3 گروه 15نفره درمان شناختی- رفتاری ، حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد و کنترل تقسیم شدند. ابزار جمع‌­آوری اطلاعات شامل فهرست اختلال استرس پس از ضربه ویرایش نظامی PCL-M و چک‌لیست اختلالات روانی SCL-90-R بود. داده­‌ها پس از جمع‌­آوری به­‌وسیله نرم‌افزار SPSS 16 با آزمون­‌های آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته‌­ها: نمرات هر دو گروه درمان شناختی- رفتاری و حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد نسبت به پس آزمون گروه شاهد تفاوت معنادار داشت. نتیجه­‌گیری: هر دو روش درمانی بر کاهش علایم به اختلال استرس پس از ضربه موثر است.

کلیدواژه‌ها