تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: کلیه، اندامی پرخون است و در معرض تاثیرات گاز خردل قرار­ می­‌گیرد. سولفورموستارد باعث مرگ سلولی و ریزش سلول­‌های اپی­تلیال در لوله‌های ادراری می­‌شود. این مطالعه با هدف بررسی آثار و عوارض تخریب بافتی و سلولی ناشی از سولفورموستارد در موش‌­های صحرایی انجام شد.   روش­‌ها: این مطالعه تجربی روی 100 سر موش صحرایی انجام شد. دوز 10 میلی‌­گرم بر کیلوگرم به­‌عنوان دوز مطلوب که در آن حیوان برای مدت بیش از 10 هفته به زندگی ادامه می­‌داد و دوز­­های 5 میلی­‌گرم بر کیلوگرم و 2.5 میلی‌­گرم بر کیلوگرم برای بررسی تغییرات بافتی تعیین شد. تغییرات بافتی پس از 2، 14، 28 و 56 روز در 12 گروه تجربی (3 گروه برای بررسی اثر دوز­های یادشده در هر مقطع زمانی) بررسی شد. 4 گروه کنترل (یک گروه برای هر مقطع زمانی) فقط محلول تیرودز دریافت نمودند و 4 گروه طبیعی هیچ ماده‌­ای دریافت نکردند. اسلاید­های تمام گروه‌­ها مقایسه و نوع و میزان تغییرات بافتی گروه‌­ها ارزیابی شد. داده‌­ها با آزمون آنووای یک­‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی با نرم‌­افزار SPSS 13 تحلیل شد.   یافته‌­ها: بین گروه‌­های کنترل و طبیعی اختلاف معنی­‌داری مشاهده نشد. در تمام گروه‌­های تجربی نکروز و ریزش سلول‌­های اپی­تلیالی در مجرای لوله ادراری مشاهده شد. این میزان فقط در گروه 10 میلی­‌گرم بر کیلوگرم خردل به‌­مدت 56 روز، نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی­‌دار داشت. نتیجه‌­گیری: مواجهه با سولفورموستارد سبب نکروز و ریزش سلول­‌های اپی­تلیالی کلیه در موش‌­های صحرایی می­شود که افزایش میزان آن تنها در دوز­ 10 میلی­‌گرم بر کیلوگرم و مدت 8 هفته معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها