مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: یکی از موضوعات اساسی در بیمارستان‌­ها، بررسی میزان کارآیی و اثربخشی است. به این منظور شاخص‌­های متعددی بیان شده است که به‌عنوان شاخص­‌های عملکردی معروف هستند و با محاسبه و مقایسه آن با استانداردها می­توان وضعیت بیمارستان را از نظر بهره‌­وری سنجید. این مطالعه با هدف بررسی شاخص‌­های عملکردی بیمارستان­‌های شهر تهران و مقایسه عملکرد مطلوب بیمارستان‌­ها با شرایط موجود و ارایه تصویری از عملکرد واقعی آنها انجام شد.   روش‌­ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعدادی از شاخص­‌های عملکرد چند بیمارستان منتخب در سال 1386 با نتایج سال­‌های قبل و بعد و استانداردهای موجود مقایسه شد. از منابع الکترونیکی و کتابخانه‌ای جهت استخراج شاخص­‌های عملکردی مورد استفاده در ایران استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌­نامه استاندارد وزارت بهداشت بود. داده‌­­­ها با آزمون آماری کای­‌دو و نرم­‌افزار SPPS 17 تحلیل شد.   یافته­‌ها: اغلب شاخص‌­های مورد مطالعه شامل نسبت تخت فعال به ثابت، درصد اشغال تخت و نسبت پذیرش به‌ازای هر تخت در مقایسه با سایر مطالعات و استاندارد­های موجود در وضعیت مطلوب قرار داشتند، اما فاصله چرخش تخت و متوسط اقامت بیمار در وضعیت نامطلوب قرار داشت. نتیجه‌­گیری: شاخص فاصله چرخش تخت و متوسط اقامت بیمار که با هم رابطه مستقیمی دارند، در وضعیت نامطلوب قرار دارند و باید اقدامات لازم جهت ارتقای آنها انجام شود. شاخص­‌های دیگر در وضعیت مطلوب و یا حتی بعضی از آنها فراتر از حد مطلوب قرار دارند.

کلیدواژه‌ها