رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: نیروی انسانی کارآمد به دلیل ارزشمندبودن مورد توجه سازمان­‌ها و موسسات معتبر و به­‌کارگیری نیروی انسانی، نیازمند وجود رهبران شایسته و استفاده از سبک­‌های رهبری موثر است تا بتوانند تعهد سازمانی را افزایش دهند و فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان ایجاد نمایند. هدف این مطالعه، بررسی رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی بود.   روش‎­ها: مطالعه حاضر مقطعی و به شیوه همبستگی است که روی 237 نفر از کارکنان یک نیروی نظامی به روش نمونه­‎گیری تصادفی انجام شد. سبک رهبری براساس پرسش­‌نامه چندعاملی رهبری (MLQ) ، فرهنگ سازمانی براساس مدل کوئین و گارت و تعهد سازمانی براساس مدل می­یر و آلن مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‎­ها به‎­وسیله نرم‎­افزار SPSS 11 و با کمک آزمون آنالیز واریانس یک­‎طرفه و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.   یافته­‎ها: سبک رهبری مورد استفاده فرماندهان از نظر کارکنان سبک رهبری تعاملی یا تبادلی بود. فرهنگ سازمانی غالب فرهنگ عقلایی بود. بالاترین نمره میانگین تعهد سازمانی به تعهد تکلیفی تعلق گرفت. بین سبک رهبری تحو‎ل­‌آفرین و تبادلی با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنی­دار و مثبتی وجود داشت. بین سبک رهبری عدم مداخله (آزاد) با فرهنگ و تعهد سازمانی ارتباط معنی‎­دار و معکوس وجود داشت. نتیجه‎­گیری: سبک رهبری به‎­کاررفته در نیروهای نظامی با فرهنگ و تعهد سازمانی نیروها در ارتباط است که می­‎تواند مستقیم یا معکوس باشد.

کلیدواژه‌ها