تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: محیط‌­های نظامی به دلیل حضور افراد در معرض خطر، می‌­تواند زمینه‌­ساز بسیاری از بیماری‌های رفتاری باشد. دوره آموزشی فرصتی مغتنم برای آموزش و افزایش آگاهی سربازان را فراهم می‌­سازد. این طرح با هدف بررسی تاثیر برنامه‌­های آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان اجرا شد.   روش‌­ها: این برنامه آموزشی در 14 مرکز نظامی و انتظامی استان فارس در 2 مرحله به اجرا در آمد. در مرحله اول، نمایندگان معرفی‌­شده از هر پادگان به­‌عنوان گروه همتا آموزش دیدند و در مرحله دوم، این افراد به سربازان پادگان­‌های مربوطه آموزش دادند. ابزار آموزش شامل انواع پمفلت، اسلاید و کتابچه آموزشی بود. ابزار بررسی تاثیر آموزش نیز پرسش‌­نامه کتبی بود. برای مقایسه قبل با بعد از آموزش از آزمون T زوجی و برای بررسی تاثیر متغیرها بر میزان آگاهی و نگرش از رگرسیون لجستیک استفاده شد.   یافته­‌ها: میانگین زمان تحصیل سربازان 5/3 ± 22/11 سال بود. آموزش پیشگیری از اعتیاد به‌­طور معنی­‌داری باعث افزایش آگاهی و بهبود نگرش سربازان شد (0.001>p). از بین سه متغیر سن، سواد و تاهل، فقط متغیر سن ارتباط معنی‌­داری با آگاهی قبل از آموزش داشت.   نتیجه‌گیری: آموزش­‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط­‌های نظامی نه‌­تنها افزایش آگاهی و بهبود نگرش را به دنبال دارد، بلکه باعث ارتقای عملکرد افراد نیز می‌­شود.

کلیدواژه‌ها