عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مرتبط با آن با وجود اهمیت زیاد، به ­ ویژه در بیمارستان‌های نظامی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با هدف تحلیل مهم‌ترین عوامل سازمانی که می‌تواند رفتارها، نگرش‌‏ها و تعاملات پرستاران بیمارستان نظامی را در جهت ارتقای رفتار شهروندی سازمانی هدایت کند، انجام شد.   روش‌­‏ها : این مطالعه کاربردی توصیفی از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. از میان 504 پرستار یک بیمارستان نظامی، 140 نفر به روش نمونه‌­گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. از پرسش­نامه­‌های سنجش عدالت کنستانت- بیوگری، سنجش تعهد سازمانی پورتر، سنجش اعتماد سازمانی اسکات، رضایت شغلی هاکمن و اولدهام و رفتار شهروندی سازمانی ارگان برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. با توجه به نرمال بودن داده­‌ها، از آزمون‌­های پارامتریک به کمک نرم‌­افزار SPSS 16 برای تجزیه و تحلیل داده‌­ها استفاده شد.   یافته‌­ها: از دو مسیر رضایت شغلی و اعتماد سازمانی، تنها مسیر رضایت شغلی در تاثیر انواع عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی به‌­طور کامل تایید شد (0.05>p).   نتیجه‌­‏گیری: عدالت کلی (به‌­ویژه عدالت توزیعی) و اعتماد سازمانی باید در بیمارستان­‌های نظامی تقویت شود. برای بهبود وضعیت اعتماد سازمانی پیشنهاد می­‏‌شود تلاش‏­‌های لازم در جهت حمایت و مشارکت بیشتر کارکنان در امور و تصمیم‏‌گیری­‏‌های سازمانی و نیز برگزاری جلسات دوره‌­‏ای برای ایجاد همسویی و تفاهم میان مدیران و پرستاران صورت پذیرد. همچنین لازم است برای تقویت ادراک عدالت توزیعی، پس از شناخت عوامل ادراک تبعیض، برنامه‏­‌ریزی و اقدامات مناسب برای پاسخ به نیازهای مادی و معنوی افراد صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها