میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: همواره در نقاط مختلف جهان از جمله ایران حوادث غیر­مترقبه به وقوع می­‌پیوندد و امکان وقوع آن در جوامع مختلف با شدت­‌های متفاوت وجود دارد. این مطالعه به‌­منظور بررسی میزان آمادگی بیمارستان­‌های مرزی ایران در رویارویی با بحران انجام شد.   روش‌­ها: این مطالعه به روش توصیفی – مقطعی در سال 1387 در سه بیمارستان منتخب مرزی انجام پذیرفت. داده‌ها با استفاده از پرسش‌­نامه محقق‌ساخته که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 6/90 به­‌دست آمده بود جمع‌­آوری شد. داده‌­ها در نهایت با استفاده از روش‌­های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین و ...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته‌­ها: از مجموع 11 بُعد مورد بررسی در بیمارستان­‌های منتخب بیمارستان الف با میانگین 1/87%، بیمارستان ب با میانگین 59/77% و در نهایت بیمارستان ج با میانگین 01/70% آمادگی رویارویی با بحران را داشتند. در کل، میانگین امتیازات آمادگی در رویارویی با بحران در سه بیمارستان مورد بررسی 23/78% بود.   نتیجه‌­گیری: میزان آمادگی بیمارستان­‌ها به­‌طور میانگین در بیشتر ابعاد (7 از 11 بُعد) در وضعیت خوب و تنها در ابعاد پاسخ­‌گویی به نیاز مصدومان، اجرای مانور، پذیرش و انتقال و ترخیص مصدومان در وضعیت متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها