نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون های متداول میکروبی ارزیابی روش هیدروژن سولفاید در تعیین آلودگی مدفوعی منابع آب آشامیدنی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 143-148]
 • آسیب صدمات منجر به مرگ ناشی از انفجار مهمات به جامانده از جنگ [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 57-61]
 • آگاهی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 25-30]
 • آگاهی میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 97-101]
 • آگاهی تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بلایا بر میزان آگاهی افراد [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 161-164]
 • آلودگی مدفوعی ارزیابی روش هیدروژن سولفاید در تعیین آلودگی مدفوعی منابع آب آشامیدنی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 143-148]
 • آموزش تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از لِیشمانیوز جلدی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 231-236]
 • آموزش نظامی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 13-17]
 • آمیگدال اثر حفاظتی گوانوزین در مقابل اثر سمی دیازینون بر آستانه تحریک الکتریکی آمیگدال و اکتساب کیندلینگ در موش های صحرایی نر [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 219-224]

ا

 • اختلالات روان تنی ارتباط میزان استرس و شیوع نشانه های اختلالات روان تنی در همسران شاهد [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 175-182]
 • اریتراسما بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مراکز آموزش نظامی تهران [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 45-49]
 • استان مازندران ارتباط میزان استرس و شیوع نشانه های اختلالات روان تنی در همسران شاهد [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 175-182]
 • استرس ارتباط میزان استرس و شیوع نشانه های اختلالات روان تنی در همسران شاهد [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 175-182]
 • استفاده مرضی از دارو و مواد پیش‌بینی کننده‌های جمعیت‌شناختی و روان شناختی استفاده مرضی از دارو و مواد در جانبازان [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 243-248]
 • اعتیاد اثر اِن استیل سیستئین بر کیفیت خواب و وضعیت تنفسی معتادان به مورفینِ در حال ترک؛ مطالعه پایلوت [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 197-201]
 • اعتیاد پیش‌بینی کننده‌های جمعیت‌شناختی و روان شناختی استفاده مرضی از دارو و مواد در جانبازان [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 243-248]
 • افکار خودکار افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان قم [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 183-189]
 • افکار خودکشی عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افکار خودکشی» در سربازان وظیفه [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 237-242]
 • الایزای رقابتی طراحی و تعیین اعتبار کیت های تشخیصی الایزای غیرمستقیم و رقابتی برای تشخیص بروسلوز در انسان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 51-56]
 • الایزای غیرمستقیم طراحی و تعیین اعتبار کیت های تشخیصی الایزای غیرمستقیم و رقابتی برای تشخیص بروسلوز در انسان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 51-56]
 • انفجار صدمات منجر به مرگ ناشی از انفجار مهمات به جامانده از جنگ [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 57-61]
 • انفلوانزای H1N1 انفلوانزای H1N1 (خوکی) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 1-5]
 • انفلوانزای خوکی انفلوانزای H1N1 (خوکی) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 1-5]
 • انگیزه پیشرفت رابطه فعالیت اقتصادی- اجتماعی با کاهش مشکلات روان شناختی جانبازان [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 89-95]

ب

 • بخش‌های اورژانس ضرورت های طراحی و تأسیس اورﮊانس بر اساس پروتکل‌های درمانی مصدومین هسته‌ای [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]
 • بروسلوز طراحی و تعیین اعتبار کیت های تشخیصی الایزای غیرمستقیم و رقابتی برای تشخیص بروسلوز در انسان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 51-56]
 • بلایای طبیعی تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بلایا بر میزان آگاهی افراد [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 161-164]
 • بهداشت محیط بیمارستان روش های کاهش تولید پسماند بیمارستانی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 127-133]
 • بهزیستی روانی افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان قم [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 183-189]
 • بیمارستان مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با تکنیک BSP [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 67-73]
 • بیمارستان میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 97-101]
 • بیماری های قارچی بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مراکز آموزش نظامی تهران [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 45-49]
 • بیوآیروسول ارزیابی کمّی بیوآیروسول ها در اتاق جراحی و کارآیی سیستم های کنترلی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 171-174]

پ

 • پاسخ گویی پزشکی ضرورت های طراحی و تأسیس اورﮊانس بر اساس پروتکل‌های درمانی مصدومین هسته‌ای [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]
 • پرخاشگری عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افکار خودکشی» در سربازان وظیفه [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 237-242]
 • پرستار وضعیت سلامت روان در پرستاران نظامی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 135-141]
 • پرسش نامه 28سئوالی سلامت عمومی وضعیت سلامت روان در پرستاران نظامی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 135-141]
 • پروتکل‌های درمانی ضرورت های طراحی و تأسیس اورﮊانس بر اساس پروتکل‌های درمانی مصدومین هسته‌ای [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]
 • پسماند عفونی روش های کاهش تولید پسماند بیمارستانی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 127-133]
 • پیتروسپوروزیس بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مراکز آموزش نظامی تهران [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 45-49]
 • پیشگیری انفلوانزای H1N1 (خوکی) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 1-5]

ت

 • تایباد فون عقرب های منطقه تایباد و وضعیت عقرب گزیدگی در محیط های نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 7-11]
 • تجهیزات معمولی و نوین ارزیابی مقایسه ای کیفیت باکتریایی، شیمیایی و ارگانولپتیک غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 165-170]
 • تحریک الکتریکی اثر حفاظتی گوانوزین در مقابل اثر سمی دیازینون بر آستانه تحریک الکتریکی آمیگدال و اکتساب کیندلینگ در موش های صحرایی نر [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 219-224]
 • تروما اثر آموزش با استفاده از تکنیک تمرینات میدانی و مدل حیوانی بر آگاهی کادر درمانی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 209-212]
 • تفنگ بادی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 13-17]
 • تکنیک BSP مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با تکنیک BSP [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 67-73]
 • تماس جنسی شیوع سفیلیس و کلامیدیا تراکومایتیس در سربازان [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 109-114]
 • تمرینات میدانی اثر آموزش با استفاده از تکنیک تمرینات میدانی و مدل حیوانی بر آگاهی کادر درمانی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 209-212]
 • تهویه ارزیابی کمّی بیوآیروسول ها در اتاق جراحی و کارآیی سیستم های کنترلی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 171-174]
 • تیراندازی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 13-17]
 • تینه آ ورسیکالر بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مراکز آموزش نظامی تهران [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 45-49]

ج

 • جانباز رابطه فعالیت اقتصادی- اجتماعی با کاهش مشکلات روان شناختی جانبازان [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 89-95]
 • جانبازان جسمی فراوانی علایم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 31-35]
 • جانبازان شیمیایی فراوانی علایم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 31-35]

ح

 • حوادث زیستی طراحی برنامه آموزشی آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی با روش دلفی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 19-23]

خ

 • خدمات بیمارستانی میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 37-44]

د

 • دانش آموزان تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از لِیشمانیوز جلدی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 231-236]
 • دانشجو تأثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]
 • دوره آموزش نظامی تأثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]

ر

 • رسوب گذاری پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی در سیستم های آب رسانی مراکز نظامی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • رضایت مندی میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 37-44]
 • روش دلفی طراحی برنامه آموزشی آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی با روش دلفی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 19-23]

ز

 • زنان بیوه ارتباط میزان استرس و شیوع نشانه های اختلالات روان تنی در همسران شاهد [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 175-182]

س

 • سالمونلا تیفی موریوم جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا تیفی موریوم [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 115-118]
 • سرباز تأثیر آموزش بر میزان آگاهی سربازان درباره خطرات استعمال دخانیات [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 81-87]
 • سرباز شیوع سفیلیس و کلامیدیا تراکومایتیس در سربازان [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 109-114]
 • سرباز وظیفه عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افکار خودکشی» در سربازان وظیفه [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 237-242]
 • سرپرستار میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 97-101]
 • سفیلیس شیوع سفیلیس و کلامیدیا تراکومایتیس در سربازان [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 109-114]
 • سلامت روانی تأثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 75-79]
 • سلامت روانی رابطه فعالیت اقتصادی- اجتماعی با کاهش مشکلات روان شناختی جانبازان [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 89-95]
 • سیستم آب رسانی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی در سیستم های آب رسانی مراکز نظامی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • سیستم اطلاعات مدیریت مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با تکنیک BSP [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 67-73]
 • سیگار تأثیر آموزش بر میزان آگاهی سربازان درباره خطرات استعمال دخانیات [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 81-87]

ش

 • شبیه‎ساز سلاح سبک راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 13-17]
 • شدت ناتوانی افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان قم [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 183-189]

ط

 • طبخ غذا ارزیابی مقایسه ای کیفیت باکتریایی، شیمیایی و ارگانولپتیک غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 165-170]
 • طراحی برنامه آموزشی پرستاران طراحی برنامه آموزشی آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی با روش دلفی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 19-23]

ع

 • عزت نفس رابطه فعالیت اقتصادی- اجتماعی با کاهش مشکلات روان شناختی جانبازان [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 89-95]
 • عفونت بیمارستانی شیوع ژن های TEM1 و SHV1 در کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 149-153]
 • عفونت های بیمارستانی میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 97-101]
 • عفونت های منتقل شونده از راه غذا جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا تیفی موریوم [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 115-118]
 • عقرب فون عقرب های منطقه تایباد و وضعیت عقرب گزیدگی در محیط های نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 7-11]
 • عقرب گزیدگی فون عقرب های منطقه تایباد و وضعیت عقرب گزیدگی در محیط های نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 7-11]
 • عملکرد آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 25-30]
 • عوامل استرس زا عوامل استرس زا و متغیرهای مرتبط با آنها در کارکنان نظامی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 213-217]
 • عوامل جمعیت‌شناختی پیش‌بینی کننده‌های جمعیت‌شناختی و روان شناختی استفاده مرضی از دارو و مواد در جانبازان [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 243-248]
 • عوامل روان شناختی پیش‌بینی کننده‌های جمعیت‌شناختی و روان شناختی استفاده مرضی از دارو و مواد در جانبازان [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 243-248]

ف

 • فعالیت اقتصادی- اجتماعی رابطه فعالیت اقتصادی- اجتماعی با کاهش مشکلات روان شناختی جانبازان [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 89-95]
 • فعالیت جسمانی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 25-30]
 • فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس جداسازی گونه حدواسط فوزاریوم لانگستیه و فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس و شناسایی برخی از خصوصیات ریختی و مولکولی آن [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 103-108]
 • فوزاریوم لانگستیه جداسازی گونه حدواسط فوزاریوم لانگستیه و فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس و شناسایی برخی از خصوصیات ریختی و مولکولی آن [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 103-108]

ک

 • کارکنان نظامی صدمات منجر به مرگ ناشی از انفجار مهمات به جامانده از جنگ [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 57-61]
 • کارکنان نظامی عوامل استرس زا و متغیرهای مرتبط با آنها در کارکنان نظامی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 213-217]
 • کاندوم شیوع سفیلیس و کلامیدیا تراکومایتیس در سربازان [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 109-114]
 • کاهش پسماند روش های کاهش تولید پسماند بیمارستانی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 127-133]
 • کلامیدیا شیوع سفیلیس و کلامیدیا تراکومایتیس در سربازان [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 109-114]
 • کلبسیلا پنومونیه شیوع ژن های TEM1 و SHV1 در کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 149-153]
 • کلیدواژه ها: آموزش اثر آموزش با استفاده از تکنیک تمرینات میدانی و مدل حیوانی بر آگاهی کادر درمانی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 209-212]
 • کلیدواژه ها: اتاق عمل ارزیابی کمّی بیوآیروسول ها در اتاق جراحی و کارآیی سیستم های کنترلی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 171-174]
 • کلیدواژه ها: استرس عوامل استرس زا و متغیرهای مرتبط با آنها در کارکنان نظامی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 213-217]
 • کلیدواژه ها: اِن استیل سیستئین اثر اِن استیل سیستئین بر کیفیت خواب و وضعیت تنفسی معتادان به مورفینِ در حال ترک؛ مطالعه پایلوت [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 197-201]
 • کلیدواژه ها: انسجام گروهی عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افکار خودکشی» در سربازان وظیفه [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 237-242]
 • کلیدواژه ها: بتالاکتامازهای وسیع الطیف شیوع ژن های TEM1 و SHV1 در کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 149-153]
 • کلیدواژه ها: بخش تغذیه مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 191-196]
 • کلیدواژه ها: پسماند بیمارستانی روش های کاهش تولید پسماند بیمارستانی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 127-133]
 • کلیدواژه ها: جانباز پیش‌بینی کننده‌های جمعیت‌شناختی و روان شناختی استفاده مرضی از دارو و مواد در جانبازان [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 243-248]
 • کلیدواژه ها: جانبازان افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان قم [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 183-189]
 • کلیدواژه ها: جزوات آموزشی تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بلایا بر میزان آگاهی افراد [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 161-164]
 • کلیدواژه ها: خوردگی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی در سیستم های آب رسانی مراکز نظامی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • کلیدواژه ها: دانش آموختگان وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 203-208]
 • کلیدواژه ها: دیازینون اثر حفاظتی گوانوزین در مقابل اثر سمی دیازینون بر آستانه تحریک الکتریکی آمیگدال و اکتساب کیندلینگ در موش های صحرایی نر [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 219-224]
 • کلیدواژه ها: روش هیدروژن سولفاید ارزیابی روش هیدروژن سولفاید در تعیین آلودگی مدفوعی منابع آب آشامیدنی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 143-148]
 • کلیدواژه ها: سلامت روانی وضعیت سلامت روان در پرستاران نظامی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 135-141]
 • کلیدواژه ها: کیفیت غذا ارزیابی مقایسه ای کیفیت باکتریایی، شیمیایی و ارگانولپتیک غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 165-170]
 • کلیدواژه ها: گفتار ویژگی های آیرودینامیک گفتار به دنبال مواجهه تنفسی با گاز خردل [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 225-230]
 • کلیدواژه ها: لشمانیوز جلدی (سالک) تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از لِیشمانیوز جلدی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 231-236]
 • کلیدواژه ها: همسران شاهد ارتباط میزان استرس و شیوع نشانه های اختلالات روان تنی در همسران شاهد [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 175-182]
 • کنترل کیفیت مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 191-196]
 • کیت‌های میکروبی ارزیابی روش هیدروژن سولفاید در تعیین آلودگی مدفوعی منابع آب آشامیدنی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 143-148]
 • کیفیت آب پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی در سیستم های آب رسانی مراکز نظامی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • کیفیت خواب اثر اِن استیل سیستئین بر کیفیت خواب و وضعیت تنفسی معتادان به مورفینِ در حال ترک؛ مطالعه پایلوت [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 197-201]
 • کیندلینگ اثر حفاظتی گوانوزین در مقابل اثر سمی دیازینون بر آستانه تحریک الکتریکی آمیگدال و اکتساب کیندلینگ در موش های صحرایی نر [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 219-224]

گ

 • گاز خردل ویژگی های آیرودینامیک گفتار به دنبال مواجهه تنفسی با گاز خردل [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 225-230]
 • گندم جداسازی گونه حدواسط فوزاریوم لانگستیه و فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس و شناسایی برخی از خصوصیات ریختی و مولکولی آن [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 103-108]
 • گوانوزین اثر حفاظتی گوانوزین در مقابل اثر سمی دیازینون بر آستانه تحریک الکتریکی آمیگدال و اکتساب کیندلینگ در موش های صحرایی نر [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 219-224]

م

 • مدل اعتقاد بهداشتی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از لِیشمانیوز جلدی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 231-236]
 • مدل حیوانی اثر آموزش با استفاده از تکنیک تمرینات میدانی و مدل حیوانی بر آگاهی کادر درمانی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 209-212]
 • مدیریت پسماند بیمارستانی روش های کاهش تولید پسماند بیمارستانی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 127-133]
 • مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 203-208]
 • مراکز آموزش نظامی بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مراکز آموزش نظامی تهران [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 45-49]
 • مراکز بهداشتی- درمانی مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 191-196]
 • مراکز نظامی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی در سیستم های آب رسانی مراکز نظامی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • مصدومین هسته‌ای ضرورت های طراحی و تأسیس اورﮊانس بر اساس پروتکل‌های درمانی مصدومین هسته‌ای [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]
 • مطالعات موردی میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 37-44]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا تیفی موریوم [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 115-118]
 • منابع آب آشامیدنی ارزیابی روش هیدروژن سولفاید در تعیین آلودگی مدفوعی منابع آب آشامیدنی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 143-148]
 • مواجهه تنفسی ویژگی های آیرودینامیک گفتار به دنبال مواجهه تنفسی با گاز خردل [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 225-230]
 • مواد منفجره صدمات منجر به مرگ ناشی از انفجار مهمات به جامانده از جنگ [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 57-61]
 • موقعیت شغلی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 203-208]

ن

 • نقشه معماری اطلاعات مدیریت مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با تکنیک BSP [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 67-73]
 • نگرش آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 25-30]
 • نوع ناتوانی افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان قم [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 183-189]
 • نیروهای نظامی فون عقرب های منطقه تایباد و وضعیت عقرب گزیدگی در محیط های نظامی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 7-11]
 • نیروهای نظامی تأثیر آموزش بر میزان آگاهی سربازان درباره خطرات استعمال دخانیات [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 81-87]

و

 • وضعیت تنفسی اثر اِن استیل سیستئین بر کیفیت خواب و وضعیت تنفسی معتادان به مورفینِ در حال ترک؛ مطالعه پایلوت [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 197-201]