مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. وجود سیستم HACCP در بخش تغذیه یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی مراکز ارایه خدمات بهداشتی- درمانی محسوب می‎­شود. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه پیش‌نیازهای اجرای این سیستم در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی بود.   روش‌­ها. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، برای بررسی پنج محور اصلی مورد مطالعه، پرسش­‌نامه محقق‌­ساخته تهیه شد و پس از تایید پایایی و روایی با مصاحبه تکمیل گردید. داده­‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 17 و آزمون آماری من- ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته‌­ها. مراکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی مورد بررسی به‌­ترتیب 8/77 و 8/70% پیش‌نیازهای HACCP را دارا بودند. میانگین امتیاز این دو مرکز در پنج محور مورد بررسی به‌ترتیب برابر 40/1±89/3 و 61/1±54/3 تعیین شد. در بین متغیرهای مورد مطالعه، تنها در مورد بهداشت محیط (از محور سوم) اختلاف معنی‌دار بین دو مرکز بهداشتی- درمانی مشاهده شد ( 0.05>p). نتیجه­‌گیری. اجرای سیستم HACCP در بخش تغذیه بیمارستان‌­ها لازم و ضروری است و در حفظ و ارتقای سلامت کارکنان و بیماران و میزان رضایت­‌مندی و کارآیی آنان تاثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها