دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 38، آذر و دی 1388 

پژوهشی اصیل

مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی

صفحه 191-196

حسن رفعتی؛ حمیدرضا توکلی؛ احمد عامریون؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ طه نصیری


اثر اِن استیل سیستئین بر کیفیت خواب و وضعیت تنفسی معتادان به مورفینِ در حال ترک؛ مطالعه پایلوت

صفحه 197-201

مجید شهرتی؛ آرش شجیعی؛ لادن نکوهش؛ وحید الماسی؛ محمد مهدی نقی زاده؛ مصطفی قانعی


وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

صفحه 203-208

هرمز سنایی نسب؛ عبدالرضا دلاوری؛ علی غنجال؛ احسان تیمورزاده؛ علی صداقت؛ صدیقه میرهاشمی


اثر آموزش با استفاده از تکنیک تمرینات میدانی و مدل حیوانی بر آگاهی کادر درمانی

صفحه 209-212

مسعود ثقفی نیا؛ محمدکاظم گلشنی؛ مرضیه لک؛ محمدجواد فروزان مهر


ویژگی های آیرودینامیک گفتار به دنبال مواجهه تنفسی با گاز خردل

صفحه 225-230

فاطمه حیدری؛ مصطفی قانعی؛ ابوالفضل صالحی؛ مسعود کریملو؛ هاشم شمشادی


تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از لِیشمانیوز جلدی

صفحه 231-236

ندا معتمدی؛ سید حسین حجازی؛ سید محمد مهدی هزاوه ئی؛ احمدرضا زمانی؛ صدیقه صابری؛ عزت ا... رحیمی


عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افکار خودکشی» در سربازان وظیفه

صفحه 237-242

محمدرضا متینی صدر؛ رضا کرمی نیا؛ محمود گلزاری؛ فرامرز سهرابی؛ علی دلاور؛ غلامرضا صرامی