تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از لِیشمانیوز جلدی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش و ارتقای سطح آگاهی و مهارت­‌های پیشگیری­‌کننده برای حفاظت فردی در مناطق اندمیک، یکی از مهم­‌ترین استراتژی­‌های برنامه کنترل لیشمانیوز جلدی است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آموزش بهداشت براساس مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتارهای پیشگیری­‌کننده از سالک بود.   روش­‌ها. در این مطالعه نیمه‌­تجربی میدانی که در سال 1387 انجام شد، از جامعه آماری که دانش­‌آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه ساکن یکی از مناطق استان اصفهان بودند، 450 نفر به‌­شیوه سرشماری انتخاب شدند. سه جلسه آموزشی و پرسش­‌نامه­‌ای براساس مدل اعتقاد بهداشتی طراحی شد. پرسش‌­نامه شامل اطلاعات دموگرافیک و سئوالات مربوط به میزان آگاهی، حساسیت درک­‌شده، تهدید درک­‌شده، منافع و موانع درک‌­شده، راهنمای عمل و اقدام به عمل بود که قبل از انجام آموزش و 2 ماه بعد از آموزش به‌­روش مصاحبه تکمیل شد. داده­‌ها با استفاده از نرم‌­افزار SPSS 15 و آزمون T زوجی تجزیه و تحلیل شد.   یافته‌­ها. آگاهی و کلیه سازه‌­های مدل با جنس، رابطه معنی­‌داری داشتند و میانگین نمره دختران دانش‌­آموز بیشتر از پسران بود. افراد دارای سابقه ابتلا به سالک، نمره بیشتری در کلیه سازه­‌های مدل نسبت به بقیه داشتند، ولی آگاهی آنان با سایر نمونه­‌های مورد مطالعه تفاوت معنی­‌داری نداشت. آگاهی و سازه­‌های مدل در دانش‌­آموزان قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی‌داری داشت. نتیجه‌­گیری. آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی، می­‌تواند رفتارهای پیشگیری­‌کننده از سالک جلدی در دانش‌­آموزان را ارتقا بخشد.

کلیدواژه‌ها