وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. داشتن نیروی کارآمد کافی در تمام رشته‌­ها از جمله رشته­‌های مرتبط با بهداشت و درمان، برای هر سازمان ضروری است. این نیروها بعد از تربیت شدن باید به­‌طور مناسب از نظر جغرافیایی، نوع حرفه، تخصص و جنسیت توزیع شده، با نظارت صحیح و کارآمد به­‌کار گرفته شوند تا بهترین اثر را داشته باشند. با توجه به کمبود اطلاعات و مستندات درخصوص فعالیت‌­های شغلی دانش‌­آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت اشتغال آنها انجام شد.   روش­‌ها. این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 85 دانش‌­آموخته رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی یکی از دانشگاه­‌های علوم پزشکی شهر تهران که به‌­روش سرشماری انتخاب شدند انجام شد. برای جمع‌­آوری داد‌­ه‌ها از پرسش‌­نامه محقق­‌ساخته استفاده شد که پایایی و روایی آن تایید شده بود. داده­‌های جمع‌آوری­‌شده با نرم‌افزار SPSS 13 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته‌ها. میزان دسترسی به دانش­‌آموختگان 80%، میانگین سنی دانش­‌آموختگان 35/8±25/34 سال و میانگین مدت خدمت 92/3 سال بود. 2/88% دارای مدرک کارشناسی و 8/11% کارشناسی ارشد بودند. شغل 9/72% دانش‌آموختگان متناسب با رشته تحصیلی آنها و عنوان شغلی 3/75% دانش­‌آموختگان مرتبط با رشته تحصیلی آنها بود. آزمون مجذور کای ارتباط معنی­‌داری بین عنوان شغلی دانش‌­آموختگان با رشته تحصیلی آنها نشان داد (0.039=p).   نتیجه­‌گیری. دانش‌­آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی از نظر تناسب محتوای رشته تحصیلی با عنوان و نیازهای شغلی و تناسب رشته تحصیلی با جایگاه شغلی در شرایط مناسبی قرار دارند و در پست­‌های خدمتی متناسب با رشته تحصیلی خود به­‌کار گرفته می­‌شوند.

کلیدواژه‌ها