عوامل استرس زا و متغیرهای مرتبط با آنها در کارکنان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

  اهداف. استرس از پدیده‌­هایی است که میزان یا شدت آن به تناسب محیط و موقعیت‌­های مختلف متفاوت است، به­‌طوری­‌که میزان استرس در محیط­‌های دارای شرایط کاری دشوار یا آب و هوای نامساعد افزایش پیدا می­‌کند. این مطالعه با هدف بررسی و رتبه‌­بندی عوامل استرس‌­زا و همچنین بررسی میزان همبستگی عوامل استرس‌­زا با متغیرهای جمعیت­‌شناختی گروهی از کارکنان نظامی انجام شد.   روش­‌ها. این مطالعه توصیفی- همبستگی در گروهی از نیروهای نظامی مستقر در یکی از مناطق ایران انجام شد. 766 نفر از این نیروها به­‌روش خوشه­‌ای مبتنی بر سهم انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌­نامه محقق­‌ساخته و پرسش­‌نامه اطلاعات دموگرافیک بود. داده­‌ها با استفاده از نرم­‌افزار آماری SPSS 11 و آزمون‌های آماری همبستگی، تحلیل واریانس و شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته‌­ها. بین متغیرهای محیطی و جمعیت­‌شناختی با استرس رابطه معنی­‌دار وجود داشت. در رتبه­‌بندی عوامل اصلی استرس‌­زا, بالاترین رتبه مربوط به وضعیت درجه حرارت, کمبود پزشکان متخصص و حاذق و درمانگاه­‌های مناسب بود. رابطه شدت استرس با سن و میزان تحصیلات معنی‌­دار نبود، ولی بین سابقه کار و میزان استرس‌­های روانی تفاوت معنی­‌داری مشاهده شد. نتیجه‌­گیری. متغیرهای محیطی و جمعیت‌­شناختی بر میزان استرس کارکنان نظامی موثر است. مشکلات منطقه‌ای یا وابسته به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، مهم‌­ترین عامل استرس‌­زا در کارکنان نظامی هستند.

کلیدواژه‌ها