طراحی برنامه آموزشی آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی با روش دلفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. این مطالعه با هدف طراحی برنامه آموزشی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی انجام گردید.   روش­ها. در این پژوهش از مطالعه توصیفی جهت طراحی برنامه آموزشی پرستاران با روش دلفی و مشارکت 56 نفر از متخصصین در سه دور متوالی از پست الکترونیکی، پست، فاکس و مراجعه حضوری استفاده شد. در دور اول، دو سؤال باز پاسخ، در دور دوم بر اساس نتایج مرحله قبل، چارچوبی نیمه­­ساختاریافته و در دور سوم حیطه­ها، عناوین و ساعات مورد نیاز هر عنوان تعیین شدند.   یافته­ها. برای آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی، سه حیطه اصلی آموزشی شامل: الف) کلیات ، مراقبت و درمان، ب) ایمنی، پیشگیری، حفاظت و کنترل عفونت و ج) آمادگی مدیریتی، با 28 عنوان برای آمادگی طراحی و حدود 34 ساعت معادل دو واحد درسی مورد نیاز بود.   نتیجه­گیری. 28 عنوان درسی در سه حیطه اصلی، خلاصه اتفاق­نظر متخصصین است که از آن می­توان در برنامه­ریزی آموزشی پرستاران و همچنین برای افزایش آمادگی آنها در مواجهه با حوادث زیستی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها