شیوع سفیلیس و کلامیدیا تراکومایتیس در سربازان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. عفونت کلامیدیایی و سفیلیس، دو بیماری مهم در افراد فعال از نظر جنسی هستند. با توجه به اینکه در نیروهای نظامی آماری از عفونت­های منتقله جنسی در ایران وجود ندارد، این مطالعه برای تعیین شیوع این دو بیماری در سربازان انجام شد تا برنامه­ریزی بهداشتی برای آنها پیشنهاد شود.   روش­ها. این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی است که به­صورت تصادفی سیستماتیک روی 1041 سرباز در تهران در سال 1387 انجام شد. پس از تکمیل پرسش­نامه از هر نفر 5 سی­سی خون اخذ شد و از نظر IgG کلامیدیا تراکوماتیس و VDRL مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب، شیوع کلامیدیا و سفیلیس بررسی و رفتارهای پرخطر مشخص شدند. داده­ها با SPSS 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته­ها. نمونه­های مورد مطالعه دارای میانگین سنی 9/1 ± 4/21 سال، 9/44% دارای تحصیلات دیپلم (467 نفر) و 1/89% (928 نفر) مجرد بودند. 15 نفر (4/1%) دارای تست کلامیدیای مثبت و 1 نفر (1/0%) دارای تست سفیلیس مثبت بود. 20 نفر (9/1%) سابقه زخم تناسلی و 97 نفر (3/9%) سوزش ادرار داشتند. 20 نفر (9/1%) سابقه اعتیاد به مواد مخدر و 218 نفر (9/20%) سابقه مصرف سیگار داشتند. بین هیچ­یک از رفتارهای فوق با سرولوژی کلامیدیا ارتباط معنی­داری وجود نداشت (207/0 p> ).   نتیجه­گیری. شیوع عفونت­های منتقله از طریق تماس جنسی در سربازان پایین، ولی رفتارهای پرخطر مثل تماس جنسی و عدم استفاده از کاندوم شایع است. لذا این رفتارهای پرخطر باید اصلاح شود.  

کلیدواژه‌ها