میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. عفونت­های بیمارستانی از سه جنبه ابتلاء، میرایی و هزینه­ها حایز اهمیت هستند و فراوانی 5 تا 10%، تلفات حدود 3% و هزینه­های مستقیم سالانه حدود 6 میلیارد ریال آن را در خور مطالعه نموده است. آگاهی سرپرستاران از عفونت­های بیمارستانی و عوامل موثر بر آنها سبب کاهش موارد مذکور می­شود.   روش­ها. این مطالعه توصیفی به شیوه مقطعی است.جامعه تحقیق متشکل از 64 سرپرستار بیمارستان­های وابسته به یکی از دانشگاه­های علوم پزشکی بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش­نامه­ای بود که روایی آن توسط متخصصین و صاحب­نظران و پایایی آن در مطالعات مشابه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب بالای 90% مورد تایید قرار گرفته بود. به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و به­منظور استنباط تحلیلی داده­ها از آزمون آماری ANOVA استفاده شد.   یافته­ها. 6/51% افراد مورد مطالعه مذکر، 5/87% متاهل، 4/84% دارای مدرک کارشناسی بودند. 50% افراد در زمینه عفونت­های بیمارستانی آموزش دیده و 7/54% در سمینارهای مربوط به عفونت­های بیمارستانی شرکت کرده بودند. تفاوت میانگین آگاهی سرپرستاران از کنترل عفونت­های بیمارستانی در بیمارستان­های مورد مطالعه از نظر آماری معنی­دار بود (05/0 p < ). به­طور کلی، 1/64% از سرپرستاران دارای آگاهی خوب در زمینه کنترل عفونت­های بیمارستانی بودند.   نتیجه­گیری. با توجه به اهمیت موضوع عفونت­های بیمارستانی، وضعیت بیماران هر بیمارستان و شرایط انتقال عفونت­ها، لازم است تدابیر مناسب از سوی بیمارستان­های مورد مطالعه اندیشیده شود.  

کلیدواژه‌ها