وضعیت سلامت روان در پرستاران نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. سلامتی پرستاران به­عنوان ارایه­دهندگان مراقبت، در کیفیت مراقبت ارایه­شده از سوی آنها بر بیماران تأثیرگذار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ابعادی از وضعیت سلامت روانی پرستاران نظامی بود.

  روش­‌ها. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 272 نفر از پرستاران نظامی (117 مرد و 155 زن) به‌­روش نمونه‌­گیری چندمرحله­‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌­آوری داده‌­ها پرسش‌­نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش‌­نامه سلامت روانی 28سئوالی سلامت عمومی (GHQ-28) با روش نمره‌­گذاری لیکرت و نمره برش 23 بود.

  یافته‌­ها. درصد قابل‌­توجهی پرستاران دارای درجاتی از اختلال در سلامت روانی بودند. شیوع میزان اختلال در زنان بیشتر از مردان بود. همچنین میانگین نمرات پرستاران در مقیاس اختلال در عملکرد اجتماعی نسبت به دیگر موارد بالاتر بود. بین شیوع موارد مشکوک به اختلال روانی و متغیرهای جنس و تأهل و اضافه‌­کاری و سابقه کار ارتباط معنی­‌دار آماری وجود داشت.

  نتیجه‌­گیری. مطالعه وضعیت سلامت روان پرستاران نظامی، اطلاعات ارزشمندی در زمینه برنامه‌ریزی پیشگیری در سطوح مختلف، آموزش مداوم، انجام معاینات دوره‌­ای شاغلین­، درمان و پیشگیری از بروز اختلالات روانی در اختیار سیاست­گزاران، برنامه‌­ریزان و مدیران سیستم­‌های بهداشت و درمان کشور قرار می­‌دهد.

کلیدواژه‌ها