تأثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. امروزه سلامت روانی از موضوعات مهم اجتماعی و علمی دنیا به­خصوص در بین نظامیان به شمار می­رود. گزارشات سازمان جهانی بهداشت نشان می­دهد که اختلالات روانی حدود 10% بالغین جامعه را گرفتار کرده و بروز این اختلالات رو به تزاید است . این پژوهش به­منظور تعیین تأثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری انجام گرفت.   روش­ها. در این پژوهش 311 نفر از دانشجویان دانشکده افسری که در سال 1387 در حال گذراندن دوره آموزش عمومی بودند با پرسش­نامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) مورد بررسی قرار گرفتند.   یافته­ها. میانگین امتیاز کسب­شده از پرسش­نامه GHQ-28 در ابتدای دوره آموزش نظامی 9/4 ± 54/9 و در انتهای دوره 5/5 ± 67/9 بود که آزمون ویلکاکسون تفاوت آماری معنی­داری بین آنها نشان نداد (53/0=p)، اما نمرات حیطه یک ( علایم جسمانی) و حیطه سه (کارکرد اجتماعی) قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماری معنی­داری را نشان دادند (001/0>p و 02/0>p). براساس آزمون آماری من- ­ویتنی، بین شرکت در مراسم مذهبی و حیطه یک (علایم جسمانی) در پیش­آزمون (01/0=p) و پس­آزمون (001/0=p) ارتباط معنی­داری وجود داشت.   نتیجه­گیری. با وجود اینکه خصوصیات ذاتی دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان تاثیر منفی دارد، اما تمهیدات به کارگرفته شده در طول دوره آموزشی باعث حفظ سلامت روانی دانشجویان در حد مطلوب می شود. 

کلیدواژه‌ها