افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان قم

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

  اهداف. هدف پژوهش حاضر، برآورد رابطه افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان شهر قم با توجه به شدت و نوع آسیب­‌دیدگی بود.   روش­‌ها. 452 جانباز با آسیب‌دیدگی 25 تا 70% به­روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نظام‌دار انتخاب شدند. سپس، "مقیاس افکار خودکار" و "نشانگر بهزیستی روانی" روی شرکت‌کنندگان در پژوهش اجرا شد.   یافته‌­ها. بیشترین رابطه (منفی) افکار خودکار با بهزیستی روانی توسط سه مؤلفه "رضایت از احساس امنیت و آرامش"، "استانداردها و شرایط زندگی" و "تندرستی" تبیین شد. شدت‌ آسیب‌دیدگی در ارتباط با نوع آسیب، بر افکار خودکار و بهزیستی روانی تأثیر داشت. اما نوع آسیب بر "افکار خودکار"، "استانداردهای زندگی" و "رضایت از باورهای مذهبی" اثر داشت. شدت و نوع آسیب‌دیدگی، اثر تعاملی در بهزیستی روانی و سایر مؤلفه‌های آن داشتند. نتیجه­‌گیری. شناخت‌درمانگری جانبازان برای رهایی از افکار خودکار و همچنین توجه بیشتر به جانبازان شیمیایی و روان­‌شناختی ـ شیمیایی، بهزیستی روانی بیشتری برای جانبازان فراهم می­‌کند.

کلیدواژه‌ها