تأثیر آموزش بر میزان آگاهی سربازان درباره خطرات استعمال دخانیات

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. این مطالعه به­منظور تعیین و مقایسه و تأثیر آموزش به سه روش سخنرانی، پمفلت و پوستر در زمینه مضرات سیگار بر میزان آگاهی سربازان انجام شد.   روش­ها. مطالعه حاضر از نوع مداخله­ای است که روی 1800 نفر از سربازان استان فارس با استفاده از پرسش­نامه انجام شد. ابتدا از سربازان پیش­آزمون به­عمل آمد. سپس، به گروه اول (600=N) به روش سخنرانی و به گروه دوم (600=N) به روش پمفلت آموزش داده شد. برای گروه سوم (600=N) تعداد 100 عدد پوستر آموزشی نصب گردید. پس از یک ماه، سربازان همان پرسش­نامه را به­عنوان پس­آزمون تکمیل نمودند.   یافته­ها. آنالیز آماری نشانگر بهبود آگاهی سربازان به دنبال آموزش در هر سه گروه بود (001/0< p). به علاوه، اختلاف معنی­داری بین تفاضل میانگین­های نمرات پیش ­آزمون و پس­آزمون بین سه گروه وجود داشت (001/0=p).   نتیجه­گیری. برنامه­های آموزشی درباره خطرات استعمال دخانیات می­تواند سبب افزایش آگاهی بهداشتی سربازان در این مورد شو د.

کلیدواژه‌ها