میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان رضایت­مند­ی بیماران سرپایی و بستری در قسمت­های مختلف یک بیمارستان نظامی و عوامل مرتبط با آن بود.   روش­ها. این مطالعه توصیفی به شیوه مقطعی است. حجم نمونه 165 نفر بود که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، مراجعین بخش‌های سرپایی و بستری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش­نامه بود.   یافته­ها. در بخش اورژانس، بیشترین رضایت­مندی با 36% مربوط به رعایت مسایل شرعی بود. در بخش داروخانه، بیشترین نارضایتی با 2/19% مربوط به زمان انتظار جهت دریافت دارو بود. کمترین رضایت­مندی در بخش رادیو لوژی با 8/7% مربوط به توضیحات جهت آمادگی رادیولوژی بود. کمترین رضایت­مندی در بخش درمانگاه با 2/­19­% مربوط به حضور به موقع پزشک درمانگاه و بیشترین رضایت­مندی از مراقبت­های روحی و روانی پرستاری با 5/38% مربوط به برخورد محترمانه با بیماران بود. کمترین رضایت­مندی از خدمـات پزشکان با 12% مربوط به توضیحـات پـزشک در زمینه بیماری و تکرار آزمایشات و عکس­برداری بود. بیشترین میزان رضایت­مندی از نحوه تغذیه با 5/43% مربوط به سئوال در مورد میل غذایی بود. در خصوص بخش پذیرش، بیشترین رضایت­مندی با 7/21% مربوط به سرعت انتقال به بخش پس از اتمام مراحل پذیرش بود.�  نتیجه­گیری. به­طور کلی، رضایت­مندی از کلیه قسمت­های سر­پایی و بستری مرکز درمانی مورد مطالعه مناسب است .

کلیدواژه‌ها